32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Naar boven