32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • de daling in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen versterkt moet worden;

  • nog immer op een aantal plaatsen grote tot zeer grote overschrijdingen zijn van de aanwezigheid van deze middelen in het oppervlaktewater en grondwater;

  • er groot maatschappelijk belang is gediend met het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

  • de EU-richtlijn de lidstaten verplicht een nationaal actieplan Gewasbescherming op te stellen en per 14 december 2012 mede te delen aan de Europese Commissie;

  • de urgentie van het verder terugdringen van de negatieve effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu zeer groot is;

verzoekt de regering het actieplan Gewasbescherming met prioriteit op te werken en voor eind van het eerste kwartaal 2012 aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Jacobi

Naar boven