32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering na twee jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren naar de werking van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en het CTGB, met name betreffende ingebouwde waarborgen voor de belangen van de volksgezondheid, flora en waterkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Ouwehand

Naar boven