32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering extra waarborgen in te bouwen in het CTGB voor de belangen van volksgezondheid, fauna en waterkwaliteit in de vorm van drie toegevoegde bestuursleden die onafhankelijke expertise en status op dit veld hebben;

verzoekt de regering tevens een adviesaanvraag betreffende volksgezondheid, fauna en waterkwaliteit bij de Vewin, RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving en GGD voor het CTGB verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Ouwehand

Naar boven