32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden met intensief pesticidegebruik te starten, zoals voorgesteld door prof. Sauer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Naar boven