32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op grond van de EU-wetgeving lidstaten het gebruik van pesticiden moeten minimaliseren of verbieden in beschermde gebieden, die bestemd zijn voor drinkwater;

constaterende, dat bescherming van drinkwaterzones momenteel niet wettelijk is vastgelegd;

constaterende, dat de provinciale milieuverordeningen de bescherming van drinkwatergebieden momenteel onvoldoende borgen;

verzoekt de regering op korte termijn een voorstel te doen om de bescherming van drinkwatergebieden wettelijk te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven