32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat momenteel het effect dat een chemisch bestrijdingsmiddel kan hebben op de gezondheid van omwonenden geen deel uitmaakt van de toelatingsprocedure voor nieuwe bestrijdingsmiddelen;

constaterende, dat de regering aangeeft dit onwenselijk te vinden;

constaterende, dat toxicologen ervoor pleiten deze effecten wel mee te nemen in de Nederlandse toelatingsprocedure;

constaterende, dat de staatssecretaris heeft aangegeven dit op Europees niveau te willen regelen, waardoor een werkelijke toets op de gezondheidseffecten voor omwonenden nog jaren op zich zal laten wachten;

constaterende, dat Duitsland momenteel al wel de gezondheid van omwonenden meeneemt in de toelatingsprocedure voor nieuwe chemische bestrijdingsmiddelen;

verzoekt de regering op korte termijn een toets op de effecten op de gezondheid van omwonenden mee te nemen in de toelatingsprocedure voor nieuwe bestrijdingsmiddelen;

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op toelatingen tot de beoordeling van de effecten van nieuwe bestrijdingsmiddelen onderdeel uitmaakt van de toelatingsprocedure,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven