32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, wordt aan artikel 29 een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In artikel I, onderdeel U, wordt artikel 75 als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

In artikel I, onderdeel IJ, wordt aan artikel 80 een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een lichte voorhangprocedure met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur die op basis van artikel 29, derde lid, artikel 75 en artikel 80 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zullen worden vastgesteld.

Koopmans

Naar boven