32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 28, eerste lid, aanhef, wordt «kunnen ter uitvoering van verordening (EG) 1107/2009 regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van verordening (EG) 1107/2009 regels gesteld.

2. In artikel 28, tweede lid, wordt «kunnen ter uitvoering van artikel 81 van verordening (EG) 1107/2009 regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van artikel 81 van verordening (EG) 1107/2009 regels gesteld.

3. In artikel 28, derde lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

II

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 29, eerste lid, wordt «kunnen ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van richtlijn 2009/128/EG regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van richtlijn 2009/128/EG regels gesteld.

2. In artikel 29, tweede lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

3. In artikel 29, derde lid, wordt «kunnen ter uitvoering van artikel 31, tweede en vierde lid, van verordening (EG) 1107/2009 regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van artikel 31, tweede en vierde lid, van verordening (EG) 1107/2009 regels gesteld.

III

Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 37, vierde lid, wordt «kunnen ter uitvoering van artikel 54 van verordening (EG) 1107/2009 regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van artikel 54 van verordening (EG) 1107/2009 regels gesteld.

2. In artikel 37, vijfde lid, wordt «kan tevens worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald.

3. Artikel 38, vijfde lid, komt te luiden:

Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald dat een aanvraag eerst in behandeling wordt genomen nadat een daarvoor vastgesteld bedrag is voldaan. Tevens worden regels gesteld omtrent de te volgen procedure en minimumvoorwaarden voor vrijstelling.

IV

Artikel I, onderdeel U, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 73, vierde lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

2. In artikel 75, aanhef, wordt «kunnen voor het op de markt brengen of gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen of biociden nader regels worden gesteld» vervangen door: worden voor het op de markt brengen of gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen of biociden nader regels gesteld.

V

Artikel I, onderdeel IJ, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 80, eerste lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

2. In artikel 80, tweede lid, wordt «kunnen ter uitvoering van artikel 8 van richtlijn 2009/128/EG regels worden gesteld» vervangen door: worden ter uitvoering van artikel 8 van richtlijn 2009/128/EG regels gesteld.

3. In artikel 80, vijfde lid, wordt «kan worden bepaald dat tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld» vervangen door: worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld».

VI

In artikel I, onderdeel IJa, wordt in artikel 80a, eerste lid, «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

Toelichting

Dit amendement beoogt de uit een aantal artikelen voortvloeiende bevoegdheid tot het stellen van regels te wijzigen naar een garantie tot het stellen van regels. Indiener is van mening dat duidelijkheid gewenst is over welke lagere regelgeving wel en niet opgesteld zal worden. Tevens wil de indiener graag verzekeren dat de bevoegdheden die in de wet gecreëerd zijn, inderdaad benut worden, zoals voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen en het verstrekken van algemene informatie over de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Ouwehand

Naar boven