32 336 Dierproeven

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebruik van proefdieren onvoldoende snel afneemt;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken of met behulp van prijsprikkels, bestaande uit een heffing op het gebruik van proefdieren en stimulering van alternatieve onderzoeksmethoden, het gebruik van proefdieren kan worden verminderd, en de Kamer over de uitkomst van dit onderzoek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven