32 333 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 42 LIJST VAN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN ZOALS VASTGESTELD DOOR DE KAMER OP 20 APRIL 2010

Ontvangen 22 april 2010

A. Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Geen onderwerpen

B. Europese Zaken

Geen onderwerpen

C. Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

 • 1. 32123-V-66

  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 06-01-2010

  Regeringsreactie op AIV advies no. 66: Demografische Veranderingen en Ontwikkelingssamenwerking

 • 2. 27925-369

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17-11-2009

  Volkenrechtelijke kaders voor terrorismebestrijding

 • 3. 2010Z02462

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 08-02-2010

  Verzoek van de commissie BUZA om een reactie op een brief van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’is van Nederland en een brief van de Nederlandse Koptische Stichting

 • 4. 31263-40

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 08-01-2010

  Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Bangladesh van 11 t/m 15 oktober 2009 en van zijn bezoek aan Pakistan van 16 t/m 18 november 2009

 • 5. 26150-82

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10-12-2009

  64e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties / mensenrechtenresoluties in de Derde Commissie

 • 6. 30573-52

  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20-11-2009

  Voortgang van de pilot circulaire migratie

 • 7. 30573-54

  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 26-01-2010

  Voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het gebied van internationale migratie en ontwikkeling

 • 8. 31250-71

  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12-01-2010

  Reactie op het verzoek van de commissies BuZa betreffende een voortgangsrapportage naar aanleiding van de notitie Landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden

 • 9. 31250-72

  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20-01-2010

  Aanbieding notitie «Groei, armoede en ongelijkheid»

 • 10. 31700-V-103

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 09-06-2009

  Aanbieding AIV/CAVV-advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties»

 • 11. 32123-V-60

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15-12-2009

  Beleidsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties

 • 12. 2010Z02069

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 02-02-2010

  Uitspraken van President Chávez over de Nederlandse Antillen en Aruba

 • 13. 29653-9

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17-12-2009

  Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben

 • 14. 32123-V-74

  Brief minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12-03-2010

  Brede Kabinetsbrief «Turkije»

 • 15. 32123-V-73

  Brief minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12-03-2010

  Halfjaarlijkse brief inzake China

 • 16. 32344-1

  Brief minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12-03-2010

  Beeldvorming over Nederland in landen met een moslimmeerderheid

 • 17. 31263-42

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 23-03-2010

  Aanbieding mensenrechtenrapportage 2009

 • 18. 31263-41

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18-03-2010

  Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Saudi-Arabië en Oman van 29 januari tot 5 februari 2010.

 • 19. 31263-42

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 02-04-2010

  IOB beleidsdoorlichting Wapenexportbeleid 2004–2008

D. Justitie

Wetsvoorstellen

 • 1. 30880

  Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

 • 2. 31549

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

 • 3. 31714

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

 • 4. 31797-(R1871)

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 • 5. 31841

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

 • 6. 32044

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

 • 7. 32045

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

 • 8. 32168

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 13 april 2010]

 • 9. 32305

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 • 10. 32319

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

 • 11. 32177

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris).

 • 12. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie.

 • 13. 32188

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81).

 • 14. 32250

  Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Overig

 • 1. 19637-1314

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 14-12-2009

  Standpuntverkennende notitie «Visie op bescherming»

 • 2. 2009Z12747

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 30-06-2009

  Reactie m.b.t. de WWB-uitkering van jonge slachtoffers van mensenhandel

 • 3. 24077-239

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11-09-2009

  Hoofdlijnenbrief drugsbeleid

 • 4. 24587-323

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 05-03-2009

  Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Noord, locatie De Marwei

 • 5. 24587-329

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 06-04-2009

  Inspectierapport Doorlichting PI Noord, locatie De Grittenborgh

 • 6. 24587-354

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 08-07-2009

  Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem

 • 7. 24587-357

  Brief van de minister van Justitie d.d. 10-08-2009

  Aanbieding Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere

 • 8. 24587-373

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 15-01-2010

  Inspectiejaarplan 2010 Inspectie voor de Sanctietoepassing

 • 9. 24587-374

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 01-02-2010

  Inspectierapport Doorlichting PI Rijnmond, locatie De Schie

 • 10. 24587-376

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-02-2010

  Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam

 • 11. 27062-64

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 11-12-2009

  Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen

 • 12. 28638-42

  Brief van de minister van Justitie d.d. 09-06-2009

  Toezeggingen en motie mensenhandel

 • 13. 28638-45

  Brief van de minister van Justitie d.d. 01-10-2009

  Reactie op het rapport «In gesprek met slachtoffers van loverboys» van Rood – Jong in de SP

 • 14. 28638-46

  Brief van de minister van Justitie d.d. 19-11-2009

  7e rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel en taakuitbreiding

 • 15. 28638-47

  Brief van de minister van Justitie d.d. 21-01-2010

  Reactie op 7de rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

 • 16. 29270-25

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 23-01-2009

  Inspectierapport «Doorlichting RN Roermond»

 • 17. 29279-81

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 06-11-2008

  Advocatentuchtrecht

 • 18. 29279-86

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 16-12-2008

  Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak

 • 19. 29452-125

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 26-01-2010

  Rapport bij het afsluiten van een doorlichtingsronde langs de forensisch psychiatrische centra (fpc) door de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

 • 20. 29452-126

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 27-01-2010

  Financiële vergoedingen in de tbs-sector

 • 21. 29838-14

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17-01-2009

  Aanbieding rapport «Ups and downs» inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming

 • 22. 29838-22

  Brief van de minister van Justitie d.d. 02-11-2009

  Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht

 • 23. 29838-24

  Brief van de minister van Justitie d.d. 28-01-2010

  Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron

 • 24. 29838-26

  Brief van de minister van Justitie d.d. 23-02-2010

  Beantwoording vragen commissie Justitie inzake de heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik van muziekvideo’s op internet

 • 25. 31051-6

  Brief van de minister van Justitie d.d. 02-02-2010

  Oordeel College bescherming persoonsgegevens over toepassingen automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland

 • 26. 31700-VI-110

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-03-2009

  Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

 • 27. 31731-5

  Brief van de minister van Justitie d.d. 26-11-2009

  Onderzoeksrapport «Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken»

 • 28. 32123-VI-73

  Brief van de minister van Justitie d.d. 07-12-2009

  Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008

 • 29. 32123-VI-83

  Brief van de minister van Justitie d.d. 27-01-2010

  Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken

 • 30. 32123-VI-84

  Brief van de minister van Justitie d.d. 29-01-2010

  Verdere vergroting slagvaardigheid strafrecht, waaronder het snelrecht en het supersnelrecht

 • 31. 32123-VI-85

  Brief van de minister van Justitie d.d. 29-01-2010

  WODC-onderzoek «Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt»

 • 32. 32123-VI-86

  Brief van de minister van Justitie d.d. 24-02-2010

  Inhuur van externen bij Justitie

 • 33. 32175-2

  Brief van de minister van Justitie d.d. 16-11-2009

  Huwelijksdwang en achterlating

 • 34. 32320-1

  Brief van de minister van Justitie d.d. 16-02-2010

  Rapport «Wet koop onroerende zaken; de evaluatie»

 • 35. 29838-18

  Rapport van de werkgroep Auteursrecht

 • 36. 23490-545

  Brief van de minister van Justitie d.d. 17-02-2009

  EU evaluatieverslag over Nederland betreffende de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de bijbehorende procedures van overlevering tussen de lidstaten/evaluatie Overleveringswet

 • 37. 29528-6

  Brief van de minister van Justitie d.d. 20-11-2009

  Eindrapport Mediation Monitor 2005-2008

 • 38. 21501-20-466

  Brief van de minister van Justitie d.d. 10-02-2010

  Herziene adoptieverdrag van de Raad van Europa

 • 39. 31265-30

  Brief van de minister van Justitie d.d. 21-01-2010

  Overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

 • 40. 31265-29

  Brief van de minister van Justitie d.d. 14-01-2010

  Notitie en rapporten van de Inspectie jeugdzorg inzake interlandelijke adoptie

 • 41. 31700-VI-117

  Brief van de minister van Justitie d.d. 15-04-2009

  Reactie inzake twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04) t.a.v. raadsman bij het politieverhoor

 • 42. 32123-VI-77

  Brief van de minister van Justitie d.d. 16-12-2009

  Consultatie van een raadsman voorafgaand aan het politieverhoor

 • 43. 29911-34

  Brief van de minister van Justitie d.d. 02-11-2009

  Beschrijving van sturing op de multidisciplinaire aanpak en aanstelling landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit bij het Openbaar Ministerie

 • 44. 31388

  Brief van de minister van Justitie d.d. 09-06-2008

  Rapport Signaleren van fraude

 • 45. 29911-33

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-09-2009

  Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

 • 46. 31265-31

  Brief van de minister van Justitie d.d. 16 februari 2010

  Adoptie van kinderen uit China

 • 47. 31265-32

  Brief van de minister van Justitie d.d. 17 februari 2010

  Adopties uit Ethiopie

 • 48. 31265-33

  Brief van de minister van Justitie d.d. 18 februari 2010

  Stand van zaken overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

 • 49. 31753-19

  Brief van de minister van Justitie d.d. 25 februari 2010

  Onderzoeken Geschilbeslechtingsdelta 2009 en Geschilbeslechtingsdelta midden- en kleinbedrijf

 • 50. 29452-123

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 10 november 2009

  Fokkensregeling

 • 51. 29452-127

  Brief van de minister van Justitie d.d. 1 maart 2010

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de voorgenomen herziening van de Fokkensregeling

 • 52. 24587-378

  Brief van de minister van Justitie d.d. 2 maart 2010

  Reactie op het advies van de RSJ, getiteld «Tbs uit het gevangeniswezen»

 • 53. 31753-13

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 15 mei 2009

  Uitvoering motie-Van Vroonhoven-Kok inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

 • 54. 31753-17

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17 februari 2010

  Verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van motie Van Vroonhoven- Kok c.s. inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

 • 55. 31753-18

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 19 februari 2010

  Stand van zaken betreffende de toevoeging bewerkelijke zaken door de raden voor rechtsbijstand

 • 56. 19637-1305

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 7 oktober 2009

  Rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

 • 57. 19637-1320

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 26 januari 2010

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

 • 58. 28684-253

  Brief van de minister van Justitie d.d. 30 oktober 2009

  Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen

 • 59. 29911-25

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 23 maart 2009

  Beleidsreactie preventieve doorlichting taxibranche

 • 60. 28684-209

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 31 maart 2009

  Integrale Veiligheidsmonitor 2008

 • 61. 28684-213

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 20 april 2009

  Evaluatie Justitie in de buurt nieuwe stijl

 • 62. 31700-VI-133

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 11 juni 2009

  Beleidsreactie evaluatierapport WUID

 • 63. 28684-232

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 26 juni 2009

  Voortgang van de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime

 • 64. 31001-71

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 1 juli 2009

  Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van gedragsbeïnvloedende maatregelen

 • 65. 29279-96

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 11 november 2009

  Naar een elektronisch rechtsbestel

 • 66. 24804-71

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 27 november 2009

  De wenselijkheid van het aanstellen van een landelijk officier van justitie om de bestrijding van transportcriminaliteit nader te onderzoeken

 • 67. 32123-VI-87

  Brief regering – minister van Justitie d.d. 5 maart 2010

  Toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders)

 • 68. 24587-380

  Brief van de minister van Justitie d.d. 22 maart 2010

  Inspectierapport doorlichting PI Utrecht, locatie Nieuwegein

 • 69. 32123-VI-72

  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 2 december 2009

  Resultaatgerelateerde beloning advocatuur

 • 70. 32123-VI-93

  Brief van de minister van Justitie d.d. 13 april 2010

  Uitstel beantwoording vragen commissie Justitie inzake resultaatgerelateerde beloning advocatuur

 • 71. 28684-273

  Brief van de minister van Justitie d.d. 6 april 2010

  Reactie op het rapport Itinerant groups target stores in European Union van Detailhandel Nederland

 • 72. 29911-40

  Brief van de minister van Justitie d.d. 2 april 2010

  Beleidreactie op het rapport «Inzicht in verwevenheid; knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld»

E. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

 • 1. 32280

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

 • 2. 31832

  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

 • 3. 32241

  Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

 • 4. 32240

  Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

 • 5. 32221

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

 • 6. 32220

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Overig

 • 1. 31117-38

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12-02-2010

  Meldkamers in Nederland

 • 2. 29628-191

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  d.d. 12-02-2010

  Stand van zaken ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland

 • 3. 29628-190

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 09-02-2010

  Instroom en behoud van recherchekundige zij-instromers

 • 4. 29628-189

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 02-02-2010

  Kabinetsreactie en rapport kwaliteitsonderzoek naar de leergangen politiële verkeersspecialist en politiële milieuspecialist aan de school van handhaving 2009.

 • 5. 29628-186

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27-01-2010

  Kabinetsreactie op het IOOV-rapport over noodhulp door de Nederlandse politie

 • 6. 29628-165

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 07-12-2009

  Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

 • 7. 29628-164

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24-11-2009

  Nadere indeling en aantallen operationele sterkte

 • 8. 29628-162

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16-11-2009

  Doorontwikkeling politiebestel

 • 9. 31142-17

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21-12-2009

  Inrichting verkiezingsproces

 • 10. 2009Z2512

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21-12-2009

  Afschrift van brief aan de Kieskring 4, gemeente Zwolle, inzake opmerkingen en aanbevelingen over de evaluatie van de Europese verkiezing

 • 11. 31142-18

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 04-02-2010

  Aanbieding advies Kiesraad over de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

 • 12. 32123-VII-10

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12-11-2009

  Programmatuur voor het berekenen van de uitslag van een verkiezing

 • 13. 31142-16

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30-10-2009

  Evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden voor het Europees Parlement

 • 14. 31700-VII-86

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 05-06-2009

  Programmatuur centraal stembureau voor het berekenen van de uitslag van de verkiezing

 • 15. 31142-14

  Brief van de minister van Defensie, Middelkoop d.d. 03-06-2009

  De stemprocedure voor militairen in Uruzgan voor de Europese verkiezingen 2009

 • 16. 31570-14

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22-12-2009

  Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet

 • 17. 31544-10

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 • 18. 22112-962

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10-11-2009

  Afschrift brief aan Europese Commissie over Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

 • 19. 31832-5

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 02-03-2009

  Reactie op verzoek van Cie BZK m.b.t. wetsvoorstel 31832 / Awgb

 • 20. 27017-44

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 01-09-2008

  Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs

 • 21. 28481-4

  Brief van de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties d.d. 18-12-2006

  Aanbieding evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

 • 22. 28481-3

  Brief van de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties d.d. 23-06-2005

  Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling

 • 23. 28481-6

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29-09-2009

  Tweede deel kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 BW

 • 24. 28481-5 – Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19-12-2008

  Eerste deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646

 • 25. 29614-20

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20-01-2010

  Aanbieding van het rapport «Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap».

 • 26. 29614-19

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17-12-2009

  Aanbieding weekkalender 2010 over verantwoordelijk burgerschap

 • 27. 30184-29

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24-11-2009

  Toezending werkprogramma Burgerparticipatie

 • 28. 31570-11

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21-04-2009

  Aanbieding voorstudies over het «recht op een eerlijk proces»

F. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

 • 1. 32316

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

 • 2. 31997

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

 • 3. 32193

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

 • 4. 32253

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

 • 5. 32263

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Overig

 • 1. 32123-VIII-92

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 01-12-2009

  Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad «Naar doelmatiger onderwijs»

 • 2. 31293-67

  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma d.d. 22-02-2010

  Aanbieding eindrapport Kafkabrigade

 • 3. 2009Z25065

  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 21-12-2009

  Afschrift van brief aan CVO te Sleewijk inzake afschaffing vakantiespreiding

 • 4. 27451-112

  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 10-02-2010

  Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma

 • 5. 31524-38

  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 11-12-2009

  Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

 • 6. 32123-VIII-112

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 03-02-2010

  Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010

 • 7. 32123-VIII-106

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  d.d. 18-01-2010

  Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32 123 VIII) behoudens het onderdeel betreffende motie nr. 74 (32 123 VIII, nr. 106)

 • 8. 32123-VIII-103

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  d.d. 18-12-2009

  Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep

 • 9. 32123-VIII-102

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  d.d. 11-12-2009

  Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

 • 10. 31288-56

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17-06-2009

  Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

 • 11. 31821-73

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 03-11-2009

  Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO

 • 12. 30420-142

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30-10-2009

  Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009

 • 13. 30420-150

  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 11-12-2009

  Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs

 • 14. 31497-25

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10-03-2010

  Heroverweging passend onderwijs

G. Financiën

Wetsvoorstellen

 • 1. 32292

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)

 • 2. 32303

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait

 • 3. 30061

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

 • 4. 30922

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

 • 5. 32131

  Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

 • 6. 32036

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

Overig

 • 1. 31580-3

  Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16-10-2009

  Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir

 • 2. 31083-33

  Brief van de minister van Financiën d.d. 02-09-2009

  Introduceren van een zogenoemde «marktmeester»

 • 3. 31369-5

  Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 15-12-2008

  Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek

H. Rijksuitgaven

Geen onderwerpen

I. Defensie

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

 • 1. 26488-208

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 02-12-2009

  JSF Afdrachtpercentage

 • 2. 26488-214

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 01-02-2010

  Uitstel beantwoording vragen inzake JSF business case en het afdrachtpercentage

 • 3. 26488-219

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 22-02-2010

  Beantwoording vragen commissie DEF inzake de geluidsbelasting van de JSF

 • 4. 32123-X-100

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-02-2010

  Beantwoording vragen commissie DEF over de vertraging van het project «Tactical Indoor Simulation» (TACTIS)

 • 5. 26488-218

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-02-2010

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Amerikaanse besluitvorming over de tweede motor voor de F-35

 • 6. 26488-217

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16-02-2010

  Herstructurering F-35-programma

 • 7. 26488-216

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 15-02-2010

  Reactie op presentatie «Joint Programs TOC Affordability, Cost Department, Naval Air Systems»

 • 8. 26488-215

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 01-02-2010

  Reactie op het NRC-artikel «Guardian: VK halveert bestelling JSF-gevechtsvliegtuigen»

 • 9. 26488-213

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 28-01-2010

  Vervolgstappen project Vervanging F-16

 • 10. 26488-211

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 07-01-2010

  Informatie over de geluidsbelasting van de JSF

 • 11. 26488-209

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 15-12-2009

  Informatie over eventuele deadline voor de ondertekening van het contract voor de aanschaf van het tweede JSF-testtoestel

 • 12. 26488-207

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30-11-2009

  Einde Arbitrage JSF Businesscase

 • 13. 26488-204

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16-11-2009

  Verloop Arbitrage JSF businesscase

 • 14. 26488-205

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 20-11-2009

  Reactie op verzoek van de commissie voor Defensie over de stand van zaken van de bestellingen van JSF-partnerlanden

 • 15. 32123-X-42

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-11-2009

  Correctie op de Memorie van Toelichting m.b.t. het project Vervanging F-16 in de defensiebegroting 2010

 • 16. 26488-203

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 09-11-2009

  Arbitrage inzake de JSF businesscase

 • 17. 26488-202

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 27-10-2009

  Lijst van vragen en antwoorden inzake budget vervanging F-16

 • 18. 26488-201

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 26-10-2009

  Reactie op rapport van het CBO over de toekomstige samenstelling van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten en over het rapport van het CSBA over het begrotingsvoorstel van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor begrotingsjaar 2010.

 • 19. 26488-200

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16-10-2009

  Lijst van vragen en antwoorden over de Geluidscontouren F-35

 • 20. 26488-199

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 29-09-2009

  Vervolgstappen dossier vervanging F-16

 • 21. 26488-193

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 10-07-2009

  Geluidsopnames JSF – F-15 – F-16

 • 22. 2009Z12983

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 01-07-2009

  Reactie op verzoek van de commissies voor Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven m.b.t. de correspondentie met Gripen International AB

 • 23. 26488-221

  Brief van de staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. d.d. 11-03-2010

  Reactie op de brief van dhr V. en dhr V. inzake de beantwoording van vragen over de geluidsbelasting van de JSF

 • 24. 2010Z04499

  Brief minister van Defensie, Middelkoop van E. d.d. 11-03-2010

  Uitvoering motie Van Bommel (32 123 V, nr. 52) inzake bepaalde soorten munitie

 • 25. 32123-X-101

  Brief staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. d.d. 22-02-2010

  Aanvullende informatie werkbezoek Israël

 • 26. 26488-222

  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 23-03-2010

  Aanvullende informatie herstructurering F-35- programma

J. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wetsvoorstellen

 • 1. 32323

  Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

Overig

 • 1. 27428-154

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 03-02-2010

  Trendanalyse Biotechnologie 2009

 • 2. 28737-19

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 25-01-2010

  Implementatiedatum ZBO-status NEa

 • 3. 31209-71

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 21-01-2009

  Rapport «Schoon Fossiel»

 • 4. 31209-113

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 02-02-2010

  Aanbieding voortgangsrapportage Taskforce Verlichting

 • 5. 32123-XI-20

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 02-12-2009

  Stand van zaken project Zuidas

 • 6. 30844-47

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 04-12-2009

  Voortgang actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling

 • 7. 31500-16

  [Vervallen n.a.v. de stemmingen d.d. 16 maart 2010]

K. Verkeer en Waterstaat

Wetsvoorstellen

 • 1. 32314

  Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

 • 2. 32288

  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief

 • 3. 32304

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

 • 4. 32216

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

Overig

 • 1. 23645-346

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 30 maart 2010]

 • 2. 31987-5

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 23-02-2010

  Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet

 • 3. 31986-5

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-02-2010

  Brief waterschapslasten en antwoord vragen Jansen over de stijging van de waterschapslasten

 • 4. 31986-4

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 11-02-2010

  Aanpassen Waterschapsbesluit in verband met belastingen

 • 5. 2010Z03455

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 18-02-2010

  Afschrift brief van Port of Rotterdam over windparken op zee

 • 6. 2010Z03049

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-02-2010

  Reactie m.b.t. wetgeving heien op zee

 • 7. 27625-155

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 21-12-2009

  Uitvoering proef heveltrap

 • 8. 28966-21

  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 15-01-2010

  Tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (BWK)

 • 9. 27625-153

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 11-12-2009

  Doelmatig waterbeheer

 • 10. 30080-43

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12-01-2010

  CPB beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen

 • 11. 32308-1

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 29-01-2010

  Structuurvisie Afsluitdijk

 • 12. 31710-12

  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 22-12-2009

  Aanbieden Nationaal Waterplan

 • 13. 31936-6

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-09-2009

  Bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201

 • 14. 26959-131

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 03-02-2009

  Advies commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

 • 15. 31936-8

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 05-10-2009

  Marktprognose voor het luchtverkeer

 • 16. 29665-150

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-02-2010

  Jaarverslag van de Alderstafel over 2009

 • 17. 29665-147

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17-11-2009

  Voortgang Aldersproces in de regio

 • 18. 31936-5

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 27-08-2009

  Stand van zaken van de regionale Alderstafels in de regio’s Eindhoven en Lelystad.

 • 19. 31936-7

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 24-09-2009

  Antwoorden op nadere vragen (31 936, nr. 4) van de commissie inzake de Luchtvaartnota

 • 20. 31936-4

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28-07-2009

  Beantwoording vragen commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota

 • 21. 31936-1

  Brief van de d.d. minister van Verkeer en Waterstaat 17-04-2009

  Aanbieding Luchtvaartnota «Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie»

 • 22. 32216-8

  Brief van de van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-02-2010

  Presentatie technische briefing wet kilometerprijs

 • 23. 32216-7

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12-01-2010

  Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies

 • 24. 32216-5

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13-11-2009

  Aanbieding achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport «effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs» en «Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing»

 • 25. 29398-197

  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-12-2009

  Voortgang stedelijke distributie en Langere en Zwaardere Vrachtauto’s

 • 26. 31089-69

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 30 maart 2010]

 • 27. 31710-11

  Brief Algemene Rekenkamer d.d. 10-11-2009

  Bevindingen Algemene Rekenkamer programma Zwakke Schakels Kust

 • 28. 32123-A-86 

  Brief minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S  d.d. 22-12-2009

  MIRT spelregelkader

L. Economische Zaken

Wetsvoorstellen

 • 1. 31993

  Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds)

Overig

 • 1. 22054-157

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 25-01-2010

  Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009

 • 2. 22054-153

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12-11-2009

  Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2009

M. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

 • 1. 32002

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Overig

 • 1. 32262-2

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17-02-2010

  Beantwoording vragen commissie LNV inzake instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA (32 262)

 • 2. 2010Z03093

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16-02-2010

  Voortgang hoger beroep Gedragscode Unie van Waterschappen (UvW)

 • 3. 28286-311

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en d.d. 27-07-2009

  Circusdieren

 • 4. 32123-XIV-28

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 03-11-2009

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP)

 • 5. 28286-302

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 30-06-2009

  Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen

 • 6. 29675-80

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12-06-2009

  Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens

 • 7. 20487-35

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 03-06-2009

  Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie

 • 8. 27428-143

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17-08-2009

  Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens

 • 9. 28973-33

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21-01-2009

  Ontwikkelingen rond megastallen

 • 10. 28286-379

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 24-02-2010

  Resultaten evaluatie gasverdoofd castreren en bijbehorend actieplan

 • 11. 2010Z03643

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 23-02-2010

  Afschrift van brief aan de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal inzake de gezondheidsrisico’s in relatie tot de intensieve veehouderij

 • 12. 26991-278

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-02-2010

  Beoogde wijzigingen van de VWA-tarieven per 1 juli 2010 en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA.

 • 13. 30252-16

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 28-04-2009

  Voortgangsrapportage Taskforce Multifunctionele Landbouw

 • 14. 30252-17

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26-06-2009

  Beantwoording vragen commissie LNV over de uitwerking van het pakket aan maatregelen dat is voorgesteld door de Taskforce multifunctionele landbouw

 • 15. 29675-92

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 08-02-2010

  Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee

 • 16. 31250-73

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12-02-2010

  Pangasius aquacultuur in Vietnam

 • 17. 2010Z02617

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-02-2010

  Verduurzaming aquacultuur in Nederland

 • 18. 27428-152

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 08-01-2010

  Reactie op verzoek commissie op het persbericht en rapport RIKILT «Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren»

 • 19. 29576-77

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 05-02-2009

  Advies Taskforce Versterking Recreatietoervaart

 • 20. 29446-69

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16-11-2009

  Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren

 • 21. 28286-321

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 23-11-2009

  Reactie op Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Europese Commissie over bevoegdheid lidstaten inzake het verbieden van wilde dieren in circussen

 • 22. 26991-276

  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-12-2009

  Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA

 • 23. 28286-309

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 1 juli 2009

  Voornemen voor een jaarlijks monitoringsrapportage «Staat van het dier»

 • 24. 28286-324

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d.1 december 2009

  Plan van aanpak «Minder biggensterfte in de Nederlandse zeugenhouderij».

 • 25. 28286-381

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 9 maart 2010

  Tweede voortgangsrapportage NAD en NDW & Staat van het Dier

 • 26. 2009Z23846

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 8 december 2009

  Voortgang van de aanpak van de antibioticaproblematiek via het convenant antibioticaresistentie in de dierhouderij

 • 27. 29683-39

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 3 november 2009

  Nota Diergeneesmiddelen

 • 28. 29683-40

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 7 december 2009

  Aanbieding van het rapport van het brede onderzoeksprogramma MRSA

 • 29. 29683-42

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 9 maart 2010

  Rapport Berenschot aan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen

 • 30. 28286-383

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 11 maart 2010

  Zienswijze «Verantwoord houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)»

 • 31. 31588-3

  Brief regering – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. d.d. 2 maart 2010

  Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur Interdepartementaal beleidsonderzoek

N. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

 • 1. 31929

  Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

 • 2. 32247

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat

 • 3. 31774

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan

 • 4. 31862

  Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger

Overig

 • 1. 30413-140

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 01-02-2010

  Verantwoord beleggen door pensioenfondsen

 • 2. 30413-139

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27-01-2010

  Rapport Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen

 • 3. 30413-138

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19-01-2010

  Rapport commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

 • 4. 30413-136

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21-12-2009

  Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied

O. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

 • 1. 30926

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling

 • 2. 31996

  Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

 • 3. 30946

  Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden

 • 4. 32154

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

 • 5. 31452

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

 • 6. 32022

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

Overig

 • 1. 2009Z09949

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28-05-2009

  Commissiebrief Coöperatie Tandboog

 • 2. 2009Z22672

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2009

  Reactie op de brief van Achmea Divisie Zorg over de eerstelijnszorg.

 • 3. 2009Z22918

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009

  Gemeenschappelijke uitgangspunten EPD

 • 4. 22112-778

  Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 27-01-2009

  Fiche: Richtlijn inzake orgaandonatie

 • 5. 22112-919

  Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 04-09-2009

  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten

 • 6. 22894-179

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-07-2008

  Kaderbrief screening

 • 7. 22894-226

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-06-2009

  Actieplan tabaksontmoediging 2009

 • 8. 22894-230

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-06-2009

  Reactie op verzoek over de stand van zaken in relatie tot het hoger beroep inzake overtreding van de Tabakswet door café De Kachel in Groningen

 • 9. 22894-231

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-08-2009

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de Wet bevolkingsonderzoek

 • 10. 22894-234

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25-09-2009

  Onderzoek tabaksvrije coffeeshop

 • 11. 24077-203

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2007

  Verlenging convenantsperiode heroïnebehandeling op medisch voorschrift

 • 12. 24077-224

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-07-2008

  Informatie n.a.v. het Algemeen Overleg verslavingszorg van 12 december 2007

 • 13. 24077-225

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-11-2008

  Drugsbeleid

 • 14. 24077-236

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29-06-2009

  Meer integrale zorg nodig voor de schizofrene patiënt met verslavingsproblemen

 • 15. 25763-23

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-08-2009

  Voortgangsrapportage van het project Commissies Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

 • 16. 27295-136

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-03-2009

  Besluit NMa Zeeuwse ziekenhuizen

 • 17. 27428-114

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-09-2008

  Etniciteit in de zorg

 • 18. 27529-56

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-07-2009

  Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier (EPD)

 • 19. 27529-58

  Bief regering minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009

  Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier

 • 20. 27529-59

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.d.d. 08-02-2010

  Voortgangsrapportage elektronisch patientendossier

 • 21. 27565-77

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-10-2008

  Expertconsultatie alcoholreclame

 • 22. 27565-92

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-06-2009

  De motie Leijten en Voordewind (27 565, nr. 40) inzake onderzoek te doen naar de mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren te beperken en zo mogelijk te verbieden

 • 23. 27565-93

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13-07-2009

  Uitvoering moties VAO Drankbeleid hokken en keten

 • 24. 27565-94

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-08-2009

  Waarschuwinglabels alcoholhoudende dranken (uitvoering motie Voordewind/Leijten 27 565, nr. 56)

 • 25. 27565-98

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-10-2009

  Lijst van vragen en antwoorden over de overzichtsstudie over de schadelijkheid van alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16–18 jarigen

 • 26. 27565-99

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18-11-2009

  Literatuuronderzoek alcoholmaatregelen

 • 27. 27565-100

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24-11-2009

  Verslag schriftelijk overleg inzake het rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit over alcoholhoudende energiedrankjes

 • 28. 27565-101

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009

  Alcohol en ouderen

 • 29. 28140-62

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-11-2008

  Orgaantransplantaties in het buitenland

 • 30. 28140-70

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11-12-2009

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de postmortale weefselketen en ATS

 • 31. 29214-44

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23-12-2009

  Wijziging beleids- en beoordelingskader Subsidieregeling PGO

 • 32. 29220-12

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-07-2008, Allochtonen en seksuele gezondheid

 • 33. 29247-109

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009

  Integrale bekostiging en de stand van zaken met betrekking tot de zorgstandaarden

 • 34. 29248-105

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-11-2009

  Uitvoeringstoets prestatiebekostiging en advies uitbreiding B-segment

 • 35. 29248-106

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-12-2009

  Regelgeving en DBC beleidsontwikkelingen voor de gemoedsbezwaarden

 • 36. 29248-109

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-01-2010

  Waardering voor Betere Zorg IV

 • 37. 29323-62

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20-02-2009

  Voortgangsrapportage Zwangerschap en Geboorte

 • 38. 29323-71

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18-08-2009

  Stand-van-zaken-brief inzake de evaluatie van de Embryowet en stamcelonderzoek

 • 39. 29323-75

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31-12-2009

  Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

 • 40. 29477-107

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-10-2009

  Voortgang die het afgelopen jaar is geboekt in het verbeteren van de begrijpelijkheid van bijsluiters bij geneesmiddelen

 • 41. 29477-121

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-11-2009

  Uitvoering motie Zijlstra cs. (29 477, nr. 76) over de financiële concurrentievoordelen van het preferentiebeleid.

 • 42. 29477-122

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009

  Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

 • 43. 29477-123

  Brief van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de d.d. 10-11-2009

  Uitvoering motie Van der Veen c.s. (29 477, nr. 113) over ontmoedigen van het aanbesteden onder couvert

 • 44. 29477-125

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 08-01-2010

  Stappenplan geneesmiddelenbeleid

 • 45. 29477-127

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-02-2010

  Informatie over geneesmiddelen

 • 46. 29689-282

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 07-12-2009

  Evaluaties Zvw, Wzt, WMG, CVZ en NZa

 • 47. 30371-17

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12-01-2009

  Aanbieding Jaarrapportage 2007 IGZ Wet afbreking zwangerschap

 • 48. 30486-1

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-03-2006

  Aanbieding evaluatie Embryowet

 • 49. 30486-3

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 05-10-2006

  Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet

 • 50. 30492-36

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25-09-2009

  Quick scan «de praktijk van dwangbehandeling in de Wet bopz»

 • 51. 30492-37

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2009

  Verslag schriftelijk overleg over de beleidsvoornemens terugdringen dwang en drang

 • 52. 30597-109

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-10-2009

  Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

 • 53. 30597-116

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 05-11-2009

  Bouwen aan vertrouwen; toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ

 • 54. 30597-118

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009

  Beantwoording vragen van de commissie inzake de onderwerpen contracteerruimte AWBZ 2009, belonen zorgaanbieders voor leveren kwaliteit en beter, samenvattend inzicht in de AWBZ

 • 55. 30597-127

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-12-2009

  NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008

 • 56. 30597-128

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-12-2009

  Stand van zaken voorbereiding besluitvorming uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

 • 57. 30597-134

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-02-2010

  Betekenis visie langdurige zorg voor bekostiging AWBZ

 • 58. 31200-XVI-188

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-09-2008

  Rapporten alcoholreclame en -marketing

 • 59. 31466-51

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31-03-2009

  Kwetsbaarheid in het rekenmechanisme van de chip op de Smartcard

 • 60. 31700-XVI-129

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20-02-2009

  Reactie op het jaarverslag van de centrale deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking

 • 61. 31700-XVI-142

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 07-05-2009

  Visiedocument bekostiging mondzorg

 • 62. 31700-XVI-143

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-05-2009

  Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van president Obama

 • 63. 31765-6

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27-10-2009

  Inspectierappport over invloed op behandelrichtlijnen

 • 64. 31765-9

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-12-2009

  Onderzoek Patiëntveiligheid Eerstelijnszorg

 • 65. 32011-1

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 08-07-2009

  Rechterlijke uitspraken en toezeggingen algemeen overleg rookvrije horeca 10 maart 2009

 • 66. 32011-3

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-12-2009

  Rapportage één jaar rookvrije horeca

 • 67. 32011-4

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-12-2009

  Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit ter wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten

 • 68. 32011-5

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14-01-2010

  Actieplan tabaksontmoediging 2010

 • 69. 32123-XVI-107

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29-12-2009

  Beantwoording vragen commissie VWS inzake vrije prijsvorming orthodontie.

 • 70. 32123-XVI-113

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-01-2010

  Samenhang verschillende brieven toekomst curatieve zorg

 • 71. 27565-104

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 13 april 2010]

 • 72. 29689-290

  Brief staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15-02-2010

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake toekomstige positionering en verbeteringen CAK

 • 73. 32022-14

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 13 april 2010]

 • 74. 27565-103

  [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 13 april 2010]

 • 75. 22894-261

  Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-02-2010

  Kabinetsstandpunt darmkankerscreening

 • 76. 32123-XVI-128

  Brief minister van Justitie d.d. 30-03-2010

  Besluit afbreking zwangerschap

 • 77. 28140-76

  Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29-03-2010

  Voortgang van de implementatie van de voorstellen uit het Masterplan Orgaandonatie

P. Jeugd en Gezin

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

 • 1. 32202-3

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 12-02-2010

  Toezending rapporten gelieerd aan het kabinetsstandpunt «Toekomst Zorg voor jeugd»

 • 2. 31001-85

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 15-02-2010

  Ontwikkelingen in de jeugdbescherming

 • 3. 31839-26

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 01-12-2009

  Reactie advies Gezondheidsraad autismespectrumstoornissen

 • 4. 31839-6

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 12-06-2009

  Onderzoek combinaties van zorg bij jeugdigen

 • 5. 32202-2

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009

  Reactie op «witte vlekken» in het plan van aanpak Evaluatie Wet op de jeugdzorg

 • 6. 32202-1

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009

  Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg

 • 7. 31839-20

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009

  Aanpak knelpunten in de hulpverlening van jongeren van 18 jaar en ouder

 • 8. 28684-252

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009

  Reactie op motie Van Toorenburg (28 684, nr. 220) inzake de bevoegdheden van deze gezinsmanagers in relatie tot andere professionals zoals gezinsvoogdijwerkers en gezinscoaches

 • 9. 31839-10

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 13-07-2009

  Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten

 • 10. 2009Z09868

  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 27-05-2009

  Reactie op brief jeugdrechtadvocaten Rotterdam

 • 11. 30597-100

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-09-2009

  Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten

Q. Wonen, Wijken en Integratie

Wetsvoorstellen

 • 1. 32271

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..)

 • 2. 31992

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders)

Overig

 • 1. 31143-75

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 22-12-2009

  Juridisch onderzoek verbrede leerplicht

 • 2. 2010Z00312

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 11-01-2010

  Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio

 • 3. 32123-XVIII-60

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17-12-2009

  Studentenhuisvesting

 • 4. 29549-51

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 21-07-2009

  Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen

 • 5. 27926-140

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 08-07-2009

  Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij van 4 september 2008

 • 6. 31700-XVIII-83

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 12-05-2009

  Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie

 • 7. 31700-XVIII-84

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 29-05-2009

  Voortgang Segregatienota

 • 8. 31700-XVIII-62

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 27-01-2009

  Rapport «Goede buren kun je niet kopen»

 • 9. 32123-XVIII-9

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 14-10-2009

  Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort.

 • 10. 32123-XVIII-29

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 13-11-2009

  Beantwoording motie Heroverweging Remigratiewet (31 700 XVIII, nr. 20)

 • 11. 32123-XVIII-56

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 01-12-2009

  Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois

 • 12. 29549-50

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 02-03-2009

  Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen (29 549, nr. 32)

 • 13. 27562-49

  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 30-03-2010

  Tussenevaluatie «Huur op Maat»

Naar boven