Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132317 nr. 51

32 317 JBZ-Raad

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2011

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 12 mei aan.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers

GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE BIJEENKOMST VAN HET GEMENGD COMITÉ EN DE RAAD JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN, 12 MEI 2011 TE BRUSSEL

Wetgevingsberaadslagingen

Goedkeuring van de lijst van A-punten

(evt.) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

  • Informatie van het voorzitterschap over de triloog

Het voorstel betreft de oprichting van een agentschap dat verantwoordelijk is voor het operationeel beheer van de grootschalige IT-systemen Eurodac, SIS-II en VIS en eventueel toekomstige grootschalige IT-systemen. De Commissie beoogt door middel van het voorstel schaalvoordelen te behalen in het operationeel beheer van deze systemen. Tijdens deze Raad zal het Voorzitterschap informatie verschaffen over de stand van zaken van de triloog tussen Europees Parlement, Raad en Commissie.

Frankrijk en Estland hebben zich als enige kandidaat gesteld als gastland van het IT-Agentschap en hebben een gezamenlijk voorstel voor de zetel gedaan waarmee de lidstaten hebben ingestemd. Het gezamenlijke voorstel van Estland en Frankrijk betekent dat Estland de zetel krijgt toegewezen en gastheer wordt voor het administratieve en management deel van het agentschap. Het operationele management en ontwikkeling van huidige én toekomstige systemen vindt plaats in Frankrijk.

Nederland onderschrijft de noodzaak van samenwerking op het gebied van het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen en is daarom voorstander van het oprichten van het IT-Agentschap.

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Goedkeuring van de lijst van A-punten

Zuidelijke nabuurschapsregio

  • Follow-up van de verklaring van de Europese Raad van 11 maart 2011, de conclusies van de Europese Raad van 24–25 maart 2011 en de conclusies van de Raad van 11–12 april 2011

  • Mededeling van de Commissie

Op 4 mei komt naar verwachting de mededeling van de Commissie uit over een dialoog voor migratie, mobiliteit en veiligheid met de zuidelijke nabuurschapsregio. De Commissie zal deze mededeling aan de Raad presenteren. Verwacht wordt dat de mededeling voortbouwt op de brief van Commissaris Malmström van 5 april jl. en ingaat op de noodzakelijke maatregelen die door de EU reeds zijn genomen en de maatregelen die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden.

De noodzakelijke maatregelen die Commissaris Malmström in haar brief noemde zijn bijvoorbeeld humanitaire hulp en financiële middelen ter beschikking stellen voor de tijdelijke opvang van de migranten en vluchtelingen in de aan Libië grenzende buurlanden en hen te ondersteunen bij terugkeer naar het land van herkomst, het opstarten van de door Frontex gecoördineerde operatie «Hermes», inzet van expertise van Europol om netwerken van mensenhandel te identificeren en aanvullende financiële hulp ter beschikking stellen voor de lidstaten die het meest geconfronteerd worden met de migratiestromen.

De maatregelen op de korte en de middellange termijn zien op het beschikbaar stellen door lidstaten van additionele technische middelen aan Frontex, snel tot een akkoord komen over de gewijzigde Frontexverordening, het versnellen van de onderhandelingen tussen Frontex en Egypte, Marokko en Turkije om te komen tot werkafspraken en het geven van een mandaat aan Frontex voor onderhandelingen met Tunesië. Daarnaast wordt een gemeenschappelijk EU-Tunesië operationeel project overwogen ter bestrijding van de illegale immigratie. Ook dient het regionale beschermingsprogramma voor Egypte, Libië en Tunesië spoedig te worden geïmplementeerd. Verder wordt hervestiging genoemd als mogelijke maatregel waarbij de Commissie ook aandacht heeft voor financiële ondersteuning van lidstaten. In dit verband dient over een voorstel voor een EU-Hervestigingsprogramma zo spoedig mogelijk overeenstemming bereikt te worden.

Voor de langere termijn dient de dialoog met de verschillende landen (te beginnen met Egypte, Marokko en Tunesië) maatwerk te zijn en dient gebruik te worden gemaakt van het bestaande instrument: het Mobiliteitspartnerschap, onderdeel van de Global Approach to Migration.

Nederland kan op hoofdlijnen instemmen met de inzet die de Commissie voorstaat. Nederland meent dat de gevolgen van de ontwikkelingen in Noord-Afrika, onder meer op het vlak van migratie, vragen om een gecoördineerde, Europese aanpak. Tijdens deze Raad zal verder naar verwachting worden ingegaan op de stappen die zijn gezet in opvolging van de verklaring van de extra Europese Raad van 11 maart 2011 en de conclusies van de Europese Raad van 24–25 maart 2011 en de JBZ-Raad van 11–12 april 2011. Zo geeft de mededeling van de Commissie van 4 mei gehoor aan het verzoek van de Europese Raad om een plan voor te leggen met het oog op het ontwikkelen van capaciteit voor het beheer van migratie- en vluchtelingenstromen.

(evt.) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

  • Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten

  • Presentatie en gedachtewisseling

De Commissie zal de mededeling1 van 23 februari 2011 presenteren inzake de evaluatie van de overnameovereenkomsten. De presentatie tijdens de JBZ-Raad van 11–12 april 2011 heeft geen doorgang gevonden. De mededeling omvat een evaluatie van de implementatie van de EU-overnameovereenkomsten die al van kracht zijn, een schets van de stand van zaken van de lopende onderhandelingen en van de openstaande onderhandelingsmandaten, en aanbevelingen voor aanpassingen van het EU-overnamebeleid.

Het kabinet heeft in een BNC-fiche van 4 april 20112 zijn standpunt ten aanzien van deze mededeling aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Nederland staat overwegend positief tegenover de door Commissie voorgestelde aanpassingen van het EU-overnamebeleid. Intensivering van het overnamebeleid is een prioriteit van de Nederlandse regering in haar externe betrekkingen (zowel bilateraal als in EU-verband). Nederland hoopt dat door deze aanpassingen sneller en met meer landen afspraken kunnen worden gemaakt over overname.

De Raad zal waarschijnlijk op 9 juni conclusies aannemen over deze Mededeling.

Bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken EU-VS (13–14 april 2011, Budapest/Gödöllő)

  • Informatie

De Commissie zal terugkoppeling geven van de besprekingen van het Voorzitterschap samen met de Commissie met de bewindspersonen van Homeland Security en Justice uit de Verenigde Staten. Deze bijeenkomst volgde op de eveneens in Budapest gehouden Cybercrime Conferentie (12 en 13 april jl.), waarbij de beide Amerikaanse bewindspersonen aanwezig waren.

Op de EU-VS agenda stonden elf punten, waaronder geen verrassende want de agenda is een vervolg op de eerdere besprekingen die halfjaarlijks in deze samenstelling worden gehouden. Het betrof onder andere een stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de onderhandelingen over de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS. Prominent op de agenda stond het onderwerp Cybercrime/Cybersecurity. Er is een VS-EU werkgroep die zaken als publiek-private samenwerking, incidentenmanagement en bewustwording bespreekt. Van beide kanten werd het belang van het ratificeren van de Raad van Europa Conventie betreffende cybercrime benadrukt. Er is aandacht gevraagd voor de toenemende problemen met betrekking tot cocaïne en het transport hiervan naar de VS en Europa. De Lissabon Conferentie en de G8 bijeenkomst in Parijs (door Frankrijk georganiseerd in mei 2011) besteden aandacht aan deze problematiek, met een focus op handhaving, witwassen en corruptie. Er werd gekeken naar de voortgang van de onderhandelingen over EU-VS PNR (uitwisseling van passagiersgegevens). Die onderhandelingen lopen sinds december 2010. De wensen over definities, reikwijdte en bewaartermijnen lopen nog uiteen. De EU-VS werkgroep inzake migratie (Platform on Migration) doet goed werk. Er is een gebalanceerde dialoog over alle aspecten van migratie: legaal-illegaal, asiel en vluchtelingenzaken, grensmanagement, migratie en ontwikkeling. Als laatste was een onderwerp toegevoegd: de situatie in Noord-Afrika. Er is een open gesprek geweest over de democratische ontwikkelingen in deze regio en daarbij speciaal aandacht voor de migratiestromen. Activiteiten door de EU en de VS zijn toegelicht.

Laatste stand van zaken met betrekking tot Japan

  • Nucleaire incidenten opnemen in de prioritaire referentiescenario’s (verzoek van België)

Naar aanleiding van de aardbeving en tsunami in Japan heeft de Belgische regering voorgesteld om de Europese Commissie de mogelijkheid te geven te onderzoeken of nucleaire incidenten aan de prioritaire reference scenarios voor civiele bescherming kunnen worden toegevoegd.

In de mededeling over de versterking van de EU rampenrespons (d.d. 26 oktober 2010) heeft de Commissie voorgesteld om, ter verbetering van de planning van EU civiele bescherming operaties, reference scenarios te ontwikkelen voor een aantal rampen dat binnen en buiten de EU het meest voorkomt. Deze scenario’s hebben betrekking op een specifiek incident, en de mogelijke gevolgen en effecten indien dit incident plaatsvindt, en helpen bij het in kaart brengen van de benodigde capaciteiten voor een dergelijk incident.

Nederland vindt het zinvol om op EU-niveau over nucleaire incidenten te spreken, maar het is in deze fase te vroeg om reeds naar reference scenarios voor nucleaire incidenten te kijken. Door de lidstaten is afgesproken dat de Commissie zich in eerste instantie zal richten op de ontwikkeling van scenario’s voor overstromingen, bosbranden en aardbevingen. Dit zijn de onderwerpen waar het EU Monitoring and Information Center (EU-MIC, centraal coördinatiepunt voor de EU) de meeste ervaring mee heeft. De ontwikkeling van deze drie scenario’s zal dit voorjaar van start gaan. Vervolgens zal, op basis van de uitkomsten van de nationale risicoanalyses die de lidstaten voor het einde van het jaar gereed dienen te hebben, worden gekeken of het aantal scenario’s moet worden uitgebreid.

Vergadering van het Gemengd Comité

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

  • Stand van zaken

Het Voorzitterschap zal de stand van zaken van de onderhandelingen over de wijziging van de Frontexverordening presenteren. Op dit moment zijn de amendementen van het Europees Parlement onderwerp van bespreking in de raadswerkgroepen en in de triloog met het Europees Parlement. Het Voorzitterschap streeft ernaar om de onderhandelingen over de wijziging van de Frontexverordening nog deze zomer af te ronden.

Zoals eerder aan uw Kamer is gemeld is Nederland voorstander van de voorstellen van de Commissie om de Frontexverordening te wijzigen. Met de wijzigingen moet Frontex flexibeler worden en meer operationele slagkracht krijgen.

(evt.) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

  • Informatie van het voorzitterschap over de triloog

Zie de agenda van de Raad.


X Noot
1

COM (2011) 76 final.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2010/11, 22 112, nr. 1154.