32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 29 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LUCAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 27 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 4.9 als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid komen te luiden:

 • 2. Het deltaprogramma bevat, in verband met de opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening:

  • a. maatregelen en voorzieningen van nationaal belang ter voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen en waterschaarste;

  • b. maatregelen en voorzieningen ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover deze onderdeel uitmaken van de opgaven.

 • 3. Het deltaprogramma kan tevens ambities op andere beleidsterreinen bevatten, mits deze niet ten koste gaan van de opgaven, bedoeld in het tweede lid.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. In het deltaprogramma wordt jaarlijks voor de eerstvolgende zes jaren zo gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk is aangegeven welke maatregelen en voorzieningen in die periode zullen worden uitgevoerd en welke middelen beschikbaar worden gesteld voor:

  • a. opgaven als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a respectievelijk onderdeel b, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beheer en onderhoud enerzijds en aanleg anderzijds;

  • b. ambities als bedoeld in het derde lid, waarbij wordt aangegeven hoe deze ambities worden gefinancierd;

  • c. onderzoeken als bedoeld in het vierde lid.

  Tevens geeft het indicatief aan welke maatregelen of soorten van maatregelen in de daaropvolgende twaalf jaren worden voorzien en welke middelen daarvoor vermoedelijk beschikbaar zijn bij ongewijzigd beleid.

II

In artikel I, onderdeel E, komt het tweede lid van artikel 7.22a te luiden:

 • 2. Het deltafonds heeft ten doel de financiering en bekostiging van:

  • a. maatregelen en voorzieningen in verband met de opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid;

  • b. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende gegevens en het verrichten van met onderdeel a samenhangende onderzoeken.

III

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 7.22d als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de aanhef te luiden: Ten laste van het deltafonds komen in verband met de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, de uitgaven ten behoeve van:.

2. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, wateroverlast».

3. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. maatregelen en voorzieningen ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover deze onderdeel uitmaken van de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, onderdeel a, en;.

4. In het tweede lid komt de aanhef te luiden: Onze Minister kan in verband met de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, uit het deltafonds subsidies vertrekken ten behoeve van:.

5. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. maatregelen en voorzieningen ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover deze onderdeel uitmaken van de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, onderdeel a;.

6. In het vijfde lid wordt «onderdelen a en b» vervangen door «onderdeel a» en wordt «onderdeel c» vervangen door: onderdeel b.

IV

In artikel III, eerste lid, wordt na de zinsnede « In het belang van integrale besluitvorming» een zinsnede ingevoegd, luidende: en met het oog op de ambities, bedoeld in artikel 4.9, derde lid, Waterwet,.

Toelichting

Dit amendement beoogt een één op één koppeling tussen het Deltaprogramma en het Deltafonds. Ook beoogt het amendement onderscheid te maken tussen de wateropgaven en aanvullende ambities. Waterbeleid dat niet binnen het Deltaprogramma en het Deltafonds valt wordt voortaan gefinancierd uit Hoofdstuk XII.

Tevens leidt dit amendement tot verscherpte eisen aan de rapportage over het Deltafonds en het Deltaprogramma.

Lucas

Naar boven