Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 12

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN JACOBI

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 3.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.13a

  • 1. Onze Minister ziet toe op een evenwichtige onderlinge verdeling van de kosten omtrent hoogwaterbescherming voor waterschappen.

  • 2. Onze Minister informeert beide Kamers der Staten-Generaal van een voorgenomen wijziging in de verdeling van de kosten, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Naarmate de financiering van waterveiligheid verder verschuift van het Rijk naar waterschappen, bestaat het risico dat er grote onevenwichtigheden ontstaan tussen de verschillende waterschappen. In lager gelegen gebieden zijn de kosten van waterveiligheid nu eenmaal hoger dan in hoger gelegen gebieden. Wonen beneden zeeniveau moet echter ook betaalbaar blijven. Daarom regelt dit amendement dat het aanbrengen van bewuste wijzigingen in de verdeling van de kosten van waterveiligheid tussen waterschappen weliswaar een bevoegdheid van de waterschappen blijft, maar dat de Kamer hierover steeds per brief geïnformeerd wordt en zo nodig kan interveniëren.

Koppejan

Jacobi