Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 11

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 3.6a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt: , in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voorafgaand aan een benoemingsbesluit, bedoeld in het tweede lid, zendt Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad, een kennisgeving aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder meezending van een door Onze Minister opgemaakte lijst van aanbeveling van zes kandidaten, ten behoeve van de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op te maken voordracht van drie personen.

Toelichting

De indiener is van mening een belangrijke functie als die van Deltacommissaris duidelijker wettelijk omlijst dient te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de benoeming. De Kamer zou hier een grotere rol in moeten spelen. Het exacte benoemingsprocedure wordt vastgelegd in het nieuwe lid 2a. De Tweede Kamer krijgt een lijst van zes kandidaten waaruit zij een selectie van drie personen kan maken.

Van Veldhoven