Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 10

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 3.6a, na het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De deltacommissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste zeven jaren en is eenmaal herbenoembaar.

Toelichting

De indiener is van mening een belangrijke functie als die van Deltacommissaris duidelijker wettelijk omlijst dient te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de benoemingsduur. Met de invoeging van lid 2a. wordt deze wettelijk begrensd op zeven jaren met de mogelijkheid voor eenmalige herbenoeming.

Van Veldhoven