Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132276 nr. 16

32 276 Vaststelling van de Wet Invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LUCASSEN

Ontvangen 30 september 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk II, komen de onderdelen a en b in artikel X, eerste lid, als volgt te luiden:

  • a. in afwijking van artikel 24A, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting BES het bedrag van de over dat deel van de belastbare som verschuldigde belasting wordt bepaald door dat deel van de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 10%, of

  • b. indien dit in een lagere belastingdruk resulteert, de opbrengst van die buitenlandse bronnen voor de toepassing van de in artikel 24A, eerste lid, van die wet opgenomen tarieftabel wordt gesteld op USD 243 934.

II

In hoofdstuk IIA, onderdeel Y, wordt de in artikel 24A, eerste lid, opgenomen tabel vervangen door de navolgende tabel (tarieftabel):

Bij een belastbare som van meer dan

doch niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

24 216

33,00%

24 216

43 467

7 991

41,95%

43 467

72 402

16 066

42%

72 402

28 218

52%

III

In hoofdstuk IIB, onderdeel M, wordt «35,4%» vervangen door: 52%.

Toelichting

Het oogmerk van het voorgestelde amendement is om te komen tot een tariefstructuur die recht doet aan de nieuwe positie van de BES-eilanden als onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Met dat doel wordt de tariefstructuur voor de inkomstenbelasting (IB) en loonbelasting (LB) aangepast aan de in Nederland geldende tariefstructuur.

Hiertoe wordt in onderdeel II van het amendement in de tabel bij artikel 24A de tariefstructuur van de Nederlandse IB opgenomen.

Omdat het fiscale stelsel voor de BES eilanden voorziet in de gezamenlijke heffing van IB/LB, premies volksverzekeringen en het niet werkgeversdeel van de zorgverzekering, is in de eerste twee schijven het gecombineerde tarief genomen (zie zesde en vierde regel van onderen in de kolom «stand 2011» in tabel 4 in de memorie van toelichting op het Belastingplan 2011, Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 3, blz. 18).

Het gecombineerde percentage voor de premies volksverzekeringen en het niet werkgeversdeel van de zorgverzekering op de BES eilanden is niet gelijk aan het gecombineerde percentage voor de premies volksverzekeringen in Nederland. Omdat in de eerste twee schijven wel het gecombineerde voor 2011 in Nederland voorziene tarief wordt geheven wordt het IB deel in die schijven op de BES eilanden hoger dan in Nederland.

De bedragen in de kolommen I en II zijn gelijk aan die in de kolommen I en II van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet IB 2001, zoals voorzien in het Belastingplan 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 2; het gaat hier dus eveneens als bij het Belastingplan 2011 over de voorziene bedragen voor het jaar 2011) vermenigvuldigd met een factor 1,3. De factor 1,3 is gekozen omdat dit overeenkomt met de euro/dollar koers van de afgelopen tijd. Hierdoor wordt de voorgestelde structuur in de Wet inkomstenbelasting BES een zo nauwkeurig mogelijke vertaling van de voor 2011 voorziene structuur in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001.

In onderdeel I van dit amendement wordt de overgangsregeling voor pensionado’s aangepast aan de aangepaste tariefstructuur.

In onderdeel III van dit amendement wordt het anoniementarief in de loonbelasting aangepast. Dat is gelijk aan het hoogste marginale tarief in de Wet inkomstenbelasting BES (is in Nederland ook het geval).

De aanpassing van de tariefstructuur voor de inkomstenbelasting en loonbelasting moet uiteindelijk gaan leiden tot een situatie waarin de eilandbewoners in toenemende mate bijdragen aan het dekken van de eigen begroting.

Budgettair

De meeropbrengst van de voorgestelde tariefstructuur wordt geschat op USD 5,3 miljoen.

Lucassen