Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032276 nr. 12

32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 HERDRUK

Ontvangen 23 augustus 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk II, komen de onderdelen a en b in artikel X, eerste lid, als volgt te luiden:

  • a. in afwijking van artikel 24A, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting BES het bedrag van de over dat deel van de belastbare som verschuldigde belasting wordt bepaald door dat deel van de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 10%, of

  • b. indien dit in een lagere belastingdruk resulteert, de opbrengst van die buitenlandse bronnen voor de toepassing van de in artikel 24A, eerste lid, van die wet opgenomen tarieftabel wordt gesteld op USD 243 934.

II

In hoofdstuk IIA, onderdeel Y, wordt in artikel 24A, eerste lid, de zinsnede «door de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 30,4%» vervangen door: aan de hand van de navolgende tabel (tarieftabel):

Bij een belastbare som van meer dan

doch niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

59 732

30,4%

59 732

18 158

38%

III

In hoofdstuk IIB, onderdeel L, eerste punt, wordt na de zinsnede «met dien verstande dat» ingevoegd: in afwijking van artikel 24A, eerste lid, het bedrag van de over de belastbare som, bedoeld in artikel 24, verschuldigde belasting wordt bepaald door de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 30,4%, en dat.

IV

In hoofdstuk IIB, onderdeel M, wordt «30,4%» vervangen door: 38%.

Toelichting

Een vlaktarief van 30,4% heeft de charme van de eenvoud. Naar het oordeel van de indiener is uit een oogpunt van belastingopbrengsten en uit een oogpunt van door de bevolking ervaren rechtvaardigheid een zodanige verlaging van het tarief voor de hogere inkomens thans echter onwenselijk.

Deze maatregel genereert een meeropbrengst van USD 0,7 miljoen. Deze raming is eerder opgenomen in bijlage 7 bij de brief van 25 januari 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2009/10, 31 954, nr. 16).

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een tweetal redenen.

Ten eerste wordt het amendement gewijzigd om tegemoet te komen aan het eerdere advies van Actal over het amendement (zie Kamerstukken II 2009/2010, 32 276, nr. 10 Herdruk), waarbij Actal adviseerde het 38% tarief slechts in de inkomstenbelasting te introduceren. Het nieuwe onderdeel III van het amendement biedt hiertoe een regeling.

Ten tweede wordt via het nieuwe onderdeel I een regeling getroffen voor de inbedding van het amendement in de penshonadoregeling. In het nieuwe onderdeel I wordt daartoe hoofdstuk II, artikel X, van het wetsvoorstel Invoeringswet fiscaal stelsel BES aangepast. In hoofdstuk II, artikel X, is de overgangsregeling opgenomen voor de penshonadoregeling die geen onderdeel vormt van het structurele fiscale stelsel voor de BES eilanden. Voor bestaande penshonado's wordt de penshonadoregeling nog vijf jaar gecontinueerd. De overgangsregeling heeft tot gevolg dat een penshonado over de eerste USD 26 396 van de belastbare som (ongeacht de herkomst van het inkomen) 30,4% betaalt. De grens van USD 26 396 is gelijk aan het premiemaximum voor de AOV, AWW en het niet-werkgeversdeel van de Zorgverzekering BES waardoor wordt gewaarborgd dat een penshonado – op gelijke wijze als andere inwoners van de BES eilanden – deze premies verschuldigd is. Zodra de belastbare som meer bedraagt dan USD 26 396 heeft de penshonado de keuze. Of wel worden de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som belast tegen 10% of – als dat lager is – worden de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som vanaf USD 26 396 tot maximaal USD 243 934 (het equivalent van Naf. 500 000) belast tegen het tabeltarief. Binnenlandse bestanddelen van de belastbare som worden altijd belast tegen het tabeltarief.

In het oorspronkelijke amendement is abusievelijk geen rekening gehouden met de extra tariefschijf van 38% die in dit amendement wordt voorgesteld. Hierdoor heeft een penshonado de keuze tussen 10% over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som (voor zover de belastbare som meer dan USD 26 396 bedraagt) of – als dat lager is – 30,4% over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som vanaf USD 26 396 tot maximaal USD 243 934. Hierdoor krijgt de penshonado onbedoeld een voordeel van 7,6%-punt over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som vanaf USD 59 732 tot maximaal USD 243 934. Immers, in hoofdstuk II, artikel X, eerste lid, onderdeel b, wordt – zonder de in het nieuwe onderdeel I opgenomen wijziging – enkel gesproken over het tarief van 30,4%. In het nieuwe onderdeel I van dit amendement wordt dat alsnog rechtgezet, door een verwijzing op te nemen naar de tariefstructuur in artikel 24A van de Wet inkomstenbelasting BES.

Neppérus