Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032276 nr. 10

32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

Nr. 10 HERDRUK 1 AMENDEMENT VAN HET LID NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 2

Ontvangen 30 juni 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk IIA, onderdeel Y, wordt in artikel 24A, eerste lid, de zinsnede «door de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 30,4%» vervangen door: aan de hand van de navolgende tabel (tarieftabel):

Bij een belastbare som van meer dan

doch niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

59.732

30,4%

59.732

18.158

38%

II

In hoofdstuk IIB, onderdeel M, wordt «30,4%» vervangen door: 38%.

Toelichting

Een vlaktarief van 30,4% heeft de charme van de eenvoud. Naar het oordeel van de indiener is uit een oogpunt van belastingopbrengsten en uit een oogpunt van door de bevolking ervaren rechtvaardigheid een zodanig verlaging van het tarief voor de hogere inkomens thans echter onwenselijk.

Deze maatregel genereert een meeropbrengst van USD 0,7 miljoen. Deze raming is eerder opgenomen in bijlage 7 bij de brief van 25 januari 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2009/10, 31 954, nr. 16).

Neppérus

BIJLAGE

Advies Actal d.d. 19 juli 2010

Op 7 juli heeft u ons het amendement Neppérus, plus een toelichting met een schatting van de administratieve lasten doen toekomen. Het amendement is ingediend bij de Vaststelling van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES (Tweede Kamer II 2009/2010, 32276, Nr. 10).

Het amendement strekt ertoe uit het oogpunt van belastingopbrengsten en door bevolking ervaren rechtvaardigheid het vlaktarief van 30,4% in loon- en inkomstenbelasting los te laten door een tweede tariefschijf in te voeren van 38% voor een belastbare som van USD 59.732 of hoger.

Wij hebben de consequenties van het amendement voor de administratieve lasten getoetst. Wij toetsen op vier hoofdpunten:

  • 1. Zijn de te verwachten administratieve lasten gekwantificeerd en is de berekening vol¬doende onderbouwd?

  • 2. Is er voldoende aandacht besteed aan alternatieven, die mogelijk minder administratieve lasten opleveren?

  • 3. Is er binnen het doel van het amendement gekozen voor het minst belastende alternatief?

  • 4. Is er gekozen voor een uitvoering en toezicht met minimale administratieve lasten?

In beeld brengen van administratieve lasten

Het spreekt voor zich dat het loslaten van het principe van een vlaktaks zorgt voor een stijging van de complexiteit en daarmee van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. Door dit amendement worden circa 2.000 inhoudingsplichtigen verplicht om in hun loonadministratie een tweede schijf te introduceren. Dit levert een stijging van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven op van USD 62.500.

Alternatieven en uitvoering

In uw voorstel is het 38%-tarief zowel van toepassing in de loon- als in de inkomstenbelasting. Door de 38%-schijf niet in de loonbelasting op te nemen, maar enkel in de inkomstenbelasting, blijft het vlaktarief van 30,4% in de loonheffing behouden en zal het amendement voor 2000 inhoudingsplichtige bedrijven geen AL gevolgen hebben.

In de inkomstenbelasting hebben slechts circa 200 burgers een belastbare som, die het bedrag van USD 59.732 ontstijgt, waarop het 38% IB tarief van toepassing is. De administratieve lasten in de inkomstenbelasting zijn voor deze groep van 200 burgers naar verwachting geringer dan de administratieve lasten voor 2000 bedrijven in het voorliggende amendement, met name als hun belastingaangifte digitaal wordt ondersteund. Daarmee lijkt dit, binnen het doel van uw amendement, een minder belastend alternatief.

Wij adviseren daarom het 38%-tarief alleen in de inkomstenbelasting te introduceren en uw voorstel op dit punt te wijzigen.

Om de administratieve lasten voor burgers in de inkomstenbelasting nog verder te beperken adviseren wij u er bij het Ministerie van Financiën op aan te dringen dat de aangifte inkomstenbelasting digitaal ondersteund wordt. Op deze wijze kunnen op basis van het inkomen en de gezinssituatie geautomatiseerd het belastbare inkomen en de daarbij behorende afdrachten zonder extra inspanningen van de burger worden berekend.

Eindoordeel

Wanneer wij een advies over voorgenomen regelgeving uitbrengen, geven wij een eindoordeel waarin wij tot uitdrukking komt of het voorstel al dan niet in gewijzigde vorm doorgang moet vinden. Wij hanteren 4 categorieën:

  • 1. Ja

  • 2. Ja, nadat met onze adviespunten rekening wordt gehouden.

  • 3. Nee, tenzij met onze adviespunten rekening wordt gehouden.

  • 4. Nee.

Wij beogen met een advies met een conclusie «ja, nadat» of «»nee, tenzij» een aanpassing van het voorstel.

Ons eindoordeel over uw amendement luidt: ja, nadat met onze adviespunten rekening wordt gehouden.

S. R. A. van Eijck

Collegevoorzitter


XNoot
1

Herdruk in verband met het toevoegen van het advies van Actal.

XNoot
2

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.