Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032276 nr. 10

32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 1

Ontvangen 30 juni 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk IIA, onderdeel Y, wordt in artikel 24A, eerste lid, de zinsnede «door de belastbare som te vermenigvuldigen met een tarief van 30,4%» vervangen door: aan de hand van de navolgende tabel (tarieftabel):

Bij een belastbare som van meer dan

doch niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

59 732

30,4%

59 732

18 158

38%

II

In hoofdstuk IIB, onderdeel M, wordt «30,4%» vervangen door: 38%.

Toelichting

Een vlaktarief van 30,4% heeft de charme van de eenvoud. Naar het oordeel van de indiener is uit een oogpunt van belastingopbrengsten en uit een oogpunt van door de bevolking ervaren rechtvaardigheid een zodanig verlaging van het tarief voor de hogere inkomens thans echter onwenselijk.

Deze maatregel genereert een meeropbrengst van USD 0,7 miljoen. Deze raming is eerder opgenomen in bijlage 7 bij de brief van 25 januari 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2009/10, 31 954, nr. 16).

Neppérus


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.