Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432271 nr. 14

32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 26 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2, eerste lid, wordt aan het slot vóór de punt toegevoegd: of voor de bevordering van de leefbaarheid en is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.

II

Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14

  • 1. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad, indien dat noodzakelijk en geschikt is voor de bestrijding van overlast die de leefbaarheid in wijken of buurten aantast of bedreigt en voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, bepalen dat voor voor verhuur bestemde woonruimten in de daarbij aangewezen complexen of straten bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die voldoen aan in die verordening vastgelegde sociale kenmerken.

  • 2. Tot de sociale kenmerken, bedoeld in het eerste lid, kan niet behoren dat de woningzoekende economisch of maatschappelijk aan de woningmarktregio, de gemeente of een tot de gemeente behorende kern gebonden is of dat de woningzoekende voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  • 3. De gemeenteraad bepaalt, indien hij toepassing geeft aan het eerste lid, in de huisvestingsverordening of aan woningzoekenden als bedoeld in dat lid voorrang wordt gegeven boven woningzoekenden als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

III

In artikel 16, tweede lid, wordt na «artikel 11, 12, eerste lid,» ingevoegd: 14, eerste lid,.

Toelichting

Met dit amendement wordt het bij nota van wijziging (stuk nr. 8) geschrapte artikel 14, dat de mogelijkheid bevat om ten behoeve van de leefbaarheid bij woningtoewijzing voor specifieke complexen of straten te selecteren op sociale kenmerken, opnieuw opgenomen in het wetsvoorstel, en worden enige daarmee gepaard gaande verwijzingen opnieuw in het wetsvoorstel aangebracht.

Als argument voor het schrappen van de mogelijkheid om te selecteren op sociale kenmerken is gegeven dat dit in de praktijk kan leiden tot discriminatie van groepen (potentiële) huurders. Hier kan tegenin gebracht worden dat de mogelijkheid voor het selecteren op basis van sociale kenmerken alleen toegestaan is indien die voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit dient dus goed gemotiveerd te worden. Door bij de toewijzing van woningen in complexen rekening te houden met leefstijlen kan overlast worden voorkomen.

Het alternatief van het uit de woning plaatsen van notoire overlastveroorzakers is hiervoor niet geschikt omdat dit instrument pas kan worden ingezet als de situatie bij de betreffende huurder is ontspoort. Lang niet alle overlast is bovendien voldoende om te komen tot een uithuisplaatsing.

Dit amendement wordt vervangen in verband met een technische aanpassing.

Schouten