Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332221 nr. 11

32 221 Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2013

Bij koninklijke boodschap van 24 november 2009 is bij de Tweede Kamer ingediend een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (Kamerstukken II 2009/2010, 32 221). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 31 mei 2012 besloten de behandeling van dit voorstel aan te houden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Het kabinet acht voortzetting van de behandeling van dit voorstel van wet niet langer opportuun. De minister-president heeft uw Kamer bij brief van 27 november 2012 over het voornemen tot intrekking geïnformeerd (Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 68).

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk