33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2012

Hierbij treft u aan het overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures.

Veiligheid en Justitie

 • a) Wetsvoorstel verhoging griffierechten (33 071)

 • b) Wetsvoorstel minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven (33 151)

 • c) Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming (32 003)

 • d) Wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verlening en verkrijging van het Nederlanderschap (33 201)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • a) Voorstel dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (33 345)

 • b) Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32 220)

 • c) Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32 221)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van deelnemers van 30 jaar en ouder (33 200)

Financiën

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop (32 025)

Defensie

Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (32 538)

Infrastructuur en Milieu

Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures) (30 930)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • a) Wet houdende wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek (Wet limitering ontbindingsvergoeding) (31 862)

 • b) Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar (30 048)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31 977)

Voorts wil ik u vragen de behandeling van de volgende drie wetsvoorstellen aan te houden totdat een definitief besluit genomen kan worden over de intrekking ervan.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • a) Wetsvoorstel ouderbijdrage (33 141)

 • b) Wetsvoorstel incidentenregister (32 857)

 • c) Wetsvoorstel versterking positie leraar (32 396)

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven