Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232175 nr. 33

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 juni jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 97, Regeling van Werkzaamheden) heeft het lid Dibi (GroenLinks) gevraagd om opheldering over het feit dat op de website van de IND te lezen is dat inwerkingtreding van de wijzigingen van het Vreemdelingenbesluit tot aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie niet zal plaatsvinden op 1 juli 2012. Op de website staat eveneens vermeld dat nog niet duidelijk is wanneer de maatregelen in werking zullen treden en wordt het publiek aangeraden de website in de gaten te houden.

In mijn brief1 van 13 april jl. gaf ik aan dat ik voornemens was de wijziging in werking te laten treden op 1 juli 2012 waarbij ik aangaf ervan uit te gaan dat uw Kamer op dat moment het schriftelijke overleg zou hebben afgerond. Ik heb daarmee beoogd uw Kamer de gelegenheid te bieden te reageren op de voorgenomen maatregelen.

Nu het algemeen overleg over de maatregelen van 24 april jl. is verzet naar 21 juni a.s. leek het mij wenselijk de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli a.s. niet te handhaven, maar te verplaatsen naar een later tijdstip zodat het overleg zorgvuldig kan worden afgerond alvorens er een Koninklijk Besluit tot vaststelling van de inwerkingtredingsdatum zal worden genomen.

In de publieksvoorlichting van de IND is tot voor kort 1 juli 2012 vermeld als beoogde inwerkingtredingsdatum. Na het aanbieden van het ontslag van het kabinet aan Hare Majesteit de Koningin is de IND veelvuldig benaderd met de vraag of en wanneer de wijzigingen van kracht zouden worden. Zodra bekend werd dat de Tweede Kamer over wilde gaan tot behandeling, heeft de IND uit klantvriendelijke overwegingen de website aangepast.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


X Noot
1

Kamerstukken II 2011/2012, 32 175, nr. 29, blz. 9.