32 140 Herziening Belastingstelsel

Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2020

De voormalige Staatssecretaris van Financiën heeft uw Kamer toegezegd om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel op te leveren waarbij knelpunten worden geduid en perspectief op oplossingen wordt geboden.1 In zijn brief van 15 april 2019 heeft hij vervolgens het proces uiteengezet hoe tot deze bouwstenen te komen.2 Hierbij geef ik gestalte aan deze toezegging en bied ik u het pakket «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» aan3.

Coronavirus

De afronding van het traject «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» vond plaats ten tijde van het uitbreken van het coronavirus. De crisis als gevolg van de uitbraak van het virus heeft geen rol gespeeld in het opstellen van de beleidsopties. Hoewel nog veel onzeker is, is al wel duidelijk dat de crisis ingrijpende effecten heeft op de samenleving en de economie. Dit vraagt voor de korte termijn om een andere respons dan de beleidsopties die uit het bouwstenentraject naar voren zijn gekomen. Dit doet echter niets af aan de urgentie van de knelpunten in het belastingstelsel op de (middel)lange termijn en de bijdrage die deze bouwstenen aan de oplossing daarvan kunnen leveren.

Doel en opzet

Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Wetenschappers, opiniemakers en maatschappelijk organisaties zijn betrokken geweest via seminars en stakeholdersbijeenkomsten.

Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. In de onderzoeken is gekeken naar de loon- en inkomstenbelasting (box 1, 2 en 3), de vennootschapsbelasting, de milieubelastingen, belastingen gericht op gezondheidsaspecten, de schenk- en erfbelasting en lokale (gemeentelijke) belastingen. Verder is gekeken naar een aantal thema’s: de Nederlandse belastingmix, het thema vereenvoudiging, de opkomst van digitale platforms en de rol van Europa in het belastingstelsel. Met deze onderzoeken is tevens invulling gegeven aan verschillende moties die zijn ingediend met betrekking tot het bouwstenentraject en de toezeggingen van de voormalige Staatssecretaris aan uw Kamer. In de bijlage bij deze brief is aangeven hoe en waar invulling is gegeven aan de betreffende moties en toezeggingen. De Kamer heeft in juni 2019 via een motie4 verzocht tot het instellen van een onafhankelijke commissie die specifiek adviseert over de belastingheffing van multinationals. Het rapport van de Adviescommissie heb ik op 15 april jl. aan uw Kamer aangeboden.5

De verschillende bouwsteenonderzoeken gaan vergezeld van een syntheserapport «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel», waarin de voornaamste knelpunten van ons belastingstelsel in samenhang worden beschreven. Ook staat hier beschreven hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Het bouwstenentraject heeft 169 uitgewerkte beleidsopties opgeleverd die een breed spectrum beslaan. Deze beleidsopties zijn als aparte bijlage bij het syntheserapport gevoegd en zijn tevens terug te vinden in de betreffende bouwsteenrapporten.

Voor nieuwe belastingen of belastingwijzigingen is een goede uitvoering uiteraard cruciaal. Voor belastingen is de Belastingdienst een belangrijke uitvoerder. De Belastingdienst werkt aan verbetering van de systemen voor informatievoorziening, maar de verwachting is dat de problematiek op dit domein bij de Belastingdienst de komende jaren aanwezig blijft. Dat is dus een aandachtspunt bij uitvoering door de Belastingdienst. Sowieso geldt dat ongeacht welke organisatie optreedt als uitvoerder, de uitvoering gebaat is bij een eenvoudige vormgeving van beleidsvoorstellen. Dit geldt niet alleen voor de component informatievoorziening, maar ook voor het toezicht en de overige onderdelen van de uitvoering.

Het syntheserapport, de achterliggende bouwsteenrapporten en de beleidsopties worden geplaatst op Rijksfinancien.nl.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Kamerstuk 35 000 IX, nr. 4

X Noot
2

Kamerstuk 32 140, nr.50

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstuk 35 110, nr. 11.

X Noot
5

Bijlage bij Kamerstuk 31 066, nr. 623

Naar boven