32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.9 vervalt.

II

In artikel 5.3 wordt de zinsnede «1.6 tot en met 1.9» vervangen door: 1.6 tot en met 1.8.

Toelichting

Binnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. Door het stellen van een relativiteitsvereiste creëert de regering een juridische schemerzone, waarbij niet duidelijk is of een bezwaar van een burger, een bedrijf of organisatie wel of niet ontvankelijk is. Per geval zal de Afdeling rechtspraak van de Raad van State dit moeten gaan toetsen, waardoor de werkdruk toeneemt. Bovendien valt te voorzien dat er problemen ontstaan met het Verdrag van Aarhus. Daarmee neemt de regering het risico dat de Raad van State op enig moment een prejudiciële vraag aan het Europees Hof voorlegt, met alle vertraging van dien. Alleen al het feit dat er discussie is over de vrag of een dergelijke bepaling strijdig is met EU-recht, houdt dus het risico van vertraging in.

Vendrik

Naar boven