Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032127 nr. 120

32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 120
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.3, negende lid, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, vijfde lid.

B

In artikel 2.5, onderdelen c en d, wordt «wordt verstaan» vervangen door: verstaan.

C

Artikel 2.6, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel c.

2. In onderdeel a wordt «onderdeel a» vervangen door: onderdeel b.

D

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel K wordt «door: 6» vervangen door: door «6.

2. In onderdeel L, onder 1, wordt «de artikelen 19c, 19ib» vervangen door: de artikelen 16, 19ia.

E

In artikel 3.9, onderdeel M, artikel 78, eerste lid, eerste volzin, vervalt: ten name van.

F

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In categorie 1.2 wordt «artikel artikel» vervangen door: artikel.

2. In categorie 7.4 wordt «artikel 19ib» vervangen door: artikel 19kd.

Toelichting

ONDERDEEL A

Bij tweede nota van wijziging is in artikel 2.3, negende lid, van het wetsvoorstel per abuis de verwijzing naar artikel 2.3, zesde lid, van de Crisis- en herstelwet gewijzigd in een verwijzing naar het derde lid van dat artikel (zie onderdeel E van de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 8). Dat had moeten zijn het vijfde lid. Met deze wijziging is daarin alsnog voorzien.

ONDERDEEL B

Bij nota van wijziging zijn de onderdelen c en d toegevoegd aan artikel 2.5 van het wetsvoorstel (zie onderdeel E van de nota van wijziging (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 5). Per abuis is daarbij het woord «wordt» zowel in artikel 2.5, aanhef, als de onderdelen c en d, opgenomen. Met deze wijziging wordt die doublure weggenomen.

ONDERDEEL C

Bij nota van wijziging is aan artikel 2.6, tweede lid, van het wetsvoorstel een nieuw onderdeel a toegevoegd (zie onderdeel F van de nota van wijziging (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 5). Per abuis zijn de verwijzingen in artikel 2.6, zevende lid, niet aangepast. Met deze wijziging is daarin alsnog voorzien.

ONDERDEEL D

Met deze wijzigingen zijn enkele wetstechnische foutjes weggenomen.

ONDERDEEL E

In het voorgestelde artikel 78, eerste lid, eerste volzin, van de onteigeningswet stond tweemaal «ten name van». Met dit onderdeel is die doublure weggenomen.

ONDERDEEL F

Onder 1

In Bijlage I, categorie 1.2, stond tweemaal het woord «artikel». Met deze wijziging is die doublure weggenomen.

Onder 2

Met de tweede nota van wijziging is het voorgestelde artikel 19ib van de Natuurbeschermingswet 1998 vernummerd tot artikel 19ia. Het oorspronkelijk voorgestelde artikel 19ia van de Natuurbeschermingswet is daarbij vernummerd tot artikel 19kd. Per abuis is de verwijzing in bijlage I, categorie 7.4, niet aangepast. Met deze wijziging is daarin alsnog voorzien.

De Minister-president, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende