32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VAN BOCHOVE C.S.

Voorgesteld 20 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tussen de aankondiging en de definitieve sluiting van het loket voor koopsubsidie enkele weken zat;

constaterende, dat hiermee de overheid geen zekerheid heeft gegeven voor een (beperkte) groep die op het punt stond een huis mede met behulp van deze subsidie te kopen en reeds op basis van de (onvolledige) informatie verplichtingen is aangegaan;

overwegende, dat het belangrijk is dat de overheid zekerheid geeft aan de burgers, zeker in deze economische tijden;

overwegende, dat het hier om een beperkte groep gaat die geen duidelijkheid had, terwijl ze wel verplichtingen moest aangaan;

verzoekt de regering middelen beschikbaar te stellen om alsnog een koopsubsidie te verstrekken aan deze groep die een koopsubsidie heeft aangevraagd tussen 30 maart 2010 en 13 april 2010 en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Albayrak

Van Gent

Van der Burg

Naar boven