32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat probleemjongeren in Amsterdam met geld voor de Vogelaarwijken worden getrakteerd op een snoepreisje naar New York;

overwegende, dat het helaas vaker voorkomt dat Marokkaans en ander tuig wordt verwend met dergelijke reisjes die door de belastingbetaler moeten worden bekostigd,

overwegende, dat het ronduit onacceptabel is om Marokkaanse straatterroristen en ander tuig dat overlast veroorzaakt of heeft veroorzaakt zo in de watten te leggen,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat hang- en reljeugd niet langer wordt beloond met gratis snoepreisjes en dat het belastinggeld dat hiermee gemoeid is, wordt aangewend voor een harde aanpak van overlastgevers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven