32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 42
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet ten onrechte voorbijgaat aan de grote maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van de toenemende invloed van de islam in Nederland;

overwegende, dat dit mede komt door de slappe manier waarop het kabinet hiermee omgaat;

verzoekt de regering om te erkennen dat grote integratieproblemen als toenemende homo- en Jodenhaat en het onder druk staan van kernwaarden als gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat een rechtstreeks gevolg zijn van de islamisering van onze samenleving, en om de voortgaande islamisering onmiddellijk te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven