32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 18
MOTIE VAN DE LEDEN DEPLA EN VAN BOCHOVE

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er op basis van de analyse van de uitgave van de huurtoeslag over 2007 het kabinet concludeert dat er een meevaller is van structureel 86,8 mln.;

overwegende, dat in het voorjaar van 2010 besloten wordt over de inzet daarvan;

overwegende, dat de aangenomen motie-Tang c.s. ook verzoekt, de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2011 en 2012 ongedaan te maken;

verzoekt de regering in het voorjaar van 2010 te komen met voorstellen die de overgebleven bezuinigingstaakstelling voor de huurtoeslag in 2011 en 2010 ongedaan maken;

verzoekt de regering tevens met voorstellen te komen die de armoedeval ten gevolge van de huurtoeslag vermindert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Depla

Van Bochove

Naar boven