32 123 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2010

In artikel 6, lid 7 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen ’45 (BBA) is bepaald dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan mij verslag uitbrengt over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot het beëindigen van de arbeidsverhouding is uitgeoefend. Hierbij dient het UWV verslag uit te brengen betreffende het aantal gevallen waarin toestemming – zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid BBA – is gevraagd, het aantal gevallen waarin toestemming is verleend onderscheidenlijk is geweigerd en de termijnen waarin bedoelde beslissingen zijn genomen.

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u hierbij ter kennisneming de jaarpublicatie 2009 met de door het UWV verstrekte gegevens over de bij hen in 2009 ingediende en afgehandelde ontslagaanvragen.1

Daaruit blijkt ondermeer dat het aantal ontslagaanvragen ten opzichte van 2008 met 112% is gestegen naar 60 064. In 2009 is het aantal afgehandelde ontslagverzoeken 48 011, hiervan is 76% (36 708) verleend, terwijl in 2008 80,6% (18 318) van de afgehandelde ontslagverzoeken verleend is. Van de verleende ontslagvergunningen betreft 82% bedrijfseconomische redenen, 15% arbeidsongeschiktheid en 3% niet-bedrijfseconomische redenen.

Uit het overzicht blijkt dat het aantal ontbindingsverzoeken bij de rechtbank met 27% is toegenomen naar 29 854.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven