32 123 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2010

In de motie van Kamerlid Van Hijum van 17 juni 2009 (Kamerstuk 31 924 XV, nr. 9) is de regering verzocht financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van pilotprojecten in Tilburg/Eindhoven en Friesland (Te Plak). Met dergelijke pilots zou moeten worden bezien of en onder welke voorwaarden een georganiseerde markt voor persoonlijke dienstverlening tot stand kan komen.

In de brief van 26 augustus 2009 (Kamerstuk 31 924 XV, nr. 15) heeft staatssecretaris De Jager aangegeven dat schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde BTW-tarief zullen worden gebracht, en dat met dat besluit uitvoering wordt gegeven aan de motie.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 december jl. (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 35, blz. 3356–3359) heeft Kamerlid van Hijum gevraagd waar de pilots blijven. Staatssecretaris Klijnsma heeft vervolgens toegezegd dat zij de Kamer informeert over de uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening.

Ik wil u hierover het volgende mede delen.

De markt voor persoonlijke dienstverlening is niet anders dan de reguliere arbeidsmarkt. Met extra stimulering moet daarom ook terughoudend worden omgegaan. Het onderbrengen van de werkzaamheden onder het verlaagde BTW-tarief per 1 januari 2010 vormt reeds een stimulans voor de markt voor persoonlijke dienstverlening.

Het staat gemeenten en andere organisaties vrij om projecten zoals in Friesland en Tilburg/Eindhoven uit te voeren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van middelen uit onder andere de WMO en de WWB. Ik zie geen aanleiding om dergelijke projecten extra financieel te ondersteunen.

Wel wil ik samen met de projecten in Friesland en Tilburg/Eindhoven onderzoeken op welke wijze deze projecten kunnen voortbestaan zonder overheidssteun. Daarvoor zal ik in kaart laten brengen wat de succes- en faalfactoren zijn van deze projecten, maar ook van die van commerciële bedrijven die in dezelfde sector werkzaam zijn. Tevens wil ik nagaan in hoeverre de markt voor persoonlijke dienstverlening een bijdrage kan leveren aan de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ik zal erop toe zien dat deze vragen dit jaar beantwoord worden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J. P. H. Donner

Naar boven