31 924 XV
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008

nr. 9
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over het ontwikkelen van een markt voor persoonlijke dienstverlening;

overwegende, dat er in 2008 sprake is van een onderuitputting van de beschikbare middelen voor dit doel en dat het kabinet toezeggingen aan de Kamer onvoldoende is nagekomen;

verzoekt de regering om nog dit jaar financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van pilotprojecten in Tilburg/Eindhoven en Friesland (Te Plak) om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een georganiseerde markt voor persoonlijke dienstverlening tot stand kan komen;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 juli 2009 te informeren over de mogelijkheid en wenselijkheid van een laag btw-tarief voor «dienstverlening aan huis» door particuliere bedrijven, om zo het tarief ten opzichte van de zwarte markt meer concurrerend te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Spekman

Ortega-Martijn

Naar boven