32 123 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

nr. 26
MOTIE VAN DE LEDEN MEEUWIS EN KOSER KAYA

Voorgesteld 10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naar schatting jaarlijks 2 mld. wordt besteed aan re-integratietrajecten, terwijl objectief onderzoek naar de werkelijke kosten en effectiviteit van dit instrument ontbreekt;

overwegende, dat politieke besluitvorming over re-integratie alleen op legitieme wijze kan plaatsvinden als duidelijkheid bestaat over de werkelijke kosten en effectiviteit van dit instrument;

verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de totale kosten van re-integratie voor Rijk en gemeenten, alsmede naar de effectiviteit van de besteding van deze middelen, en de resultaten hiervan voor de zomer van 2010 naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Meeuwis

Koşer Kaya

Naar boven