32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2010

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport «Vitaal Tuinbouwcluster 2040; een toekomststrategie voor Greenport Holland», aan van de adviescommissie Nijkamp aan.1 In de brief uit oktober 2009 aan uw Kamer over de uitvoering van de Structuurvisie Randstad 2040 (vergaderjaar 2009–2010, Kamerstuk 31 089 nr. 55) is aangekondigd deze adviescommissie in te stellen. Aan de adviescommissie Nijkamp is gevraagd om het kabinet te adviseren op welke wijze Nederland de maatschappelijke en economische betekenis van de greenports kan optimaliseren. Bij de instelling en begeleiding van de adviescommissie zijn de ministeries van VROM, EZ en FIN betrokken geweest.

De aanbevelingen van de adviesgroep aan het tuinbouwcluster om zich krachtig te organiseren en om zich nog sterker internationaal te oriënteren, ondersteun ik. Het is aan het nieuwe kabinet om vorm te geven aan de beleidsuitwerking naar aanleiding van het advies.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven