Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 108

32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2010

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het eerste kwartaal van 2010. Zoals ik reeds in mijn rapportage over het tweede kwartaal 2009 heb aangegeven (2009–2010, 32 123 A, nr. 4) volgt de rapportage Minder Hinder de rapportage Groot Onderhoud op, die u van mij heeft ontvangen in de periode 2006 t/m 1ste kwartaal 2009. Met de rapportage Minder Hinder houd ik u op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van wegwerkzaamheden te beperken.

In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;

 • Flankerende maatregelen;

 • Beleving door weggebruikers;

 • Communicatie;

 • Planning werkzaamheden (bijlage).

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de filezwaarte 3,2 miljoen kilometer-minuten Dit is 5% meer dan in hetzelfde kwartaal in 2009. De filezwaarte door wegwerkzaamheden bedraagt 123 duizend kilometerminuten. Dit is 3,8% van het totaal en van dezelfde ordegrootte als in het eerste kwartaal 2009.

De zwaarste files veroorzaakt door wegwerkzaamheden stonden in het eerste kwartaal van 2010 op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort met knelpuntlocaties tussen:

 • Gooimeer en Bussum (5400 kilometerminuten),

 • Muiderslot en Muiderberg (4400 kilometerminuten),

 • Eembrug en Bunschoten (3400 duizend kilometerminuten).

Daarnaast is er veel hinder veroorzaakt bij knooppunt Deil (3700 duizend kilometerminuten) op de A2 van Den Bosch naar Utrecht.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) als mede op analyses en onderzoeken door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.
            1
            Op 1 januari 2010 is een wijziging doorgevoerd in het toekennen van oorzaakcodes aan files. Deze correctie is met terugwerkende kracht toegepast waardoor sommige percentages lager uitvallen dan eerder gerapporteerd.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.1

Flankerende maatregelen

Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder groot is, wordt gezocht naar alternatieve maatregelen voor de weggebruiker.

Alternatief via Openbaar Vervoer

Mobilisten op de A2 corridor kunnen tot het einde van 2010 gebruik maken van de MinderHinder-Pas.

Beloningsmaatregelen

Het Spitsmijden op de A2 (Utrecht West) liep tot 26 maart en had 4.000 deelnemers. Deze maatregel werd onder andere uitgevoerd inverband met de verbreding van de A2. Momenteel wordt de maatregel geëvalueerd.

Evaluaties

De evaluatie van MinderHinder maatregelen op de A1 Muiderbrug is opgeleverd. Het betreft de flankerende maatregelen bij de werkzaamheden aan de Muiderbrug in de periode februari tot en met augustus 2009. De maatregelen worden door de weggebruiker hoog gewaardeerd en hebben geleid tot een afname van circa 1.500 autoritten per dag.

Rijkswaterstaat zet nieuwe media in om de hinder van werkzaamheden te beperken. Via een twitter account (@rijkswaterstaat) wordt onder andere informatie over de Spoedaanpak verstrekt. Daarnaast verkent Rijkswaterstaat samen met de markt de mogelijkheid om informatie over verkeershinder via een applicatie voor de iPhone te verstrekken.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uitvoert. Ook in het eerste kwartaal van 2010 is een belevingsonderzoek gedaan.

Een meerderheid van de weggebruikers (66%) is tevreden over de manier waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. De tevredenheid is gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (64%).

Veel voorkomende ergernissen van weggebruikers op het hoofdwegennet zijn:

 • Onduidelijke informatie (13%),

 • Te laat aangeven van werkzaamheden (11%).

Communicatie

In het eerste kwartaal hebben 80.000 bezoekers de website vanAnaarBeter.nl bezocht. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2009, maar significant minder dan vorig kwartaal (264 duizend bezoekers). Dit komt doordat er in de wintermaanden maar beperkt aan de weg wordt gewerkt. De drukste dag was zaterdag 13 maart met 2.583 bezoekers. In dat weekend werd op een aantal plekken aan de weg gewerkt door Rijkswaterstaat, onder andere aan de A6 Ketelbrug.

De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800–8002 kreeg het eerste kwartaal 2010 ruim 22.000 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc). Circa 6.000 van deze meldingen hadden betrekking op wegwerkzaamheden en de mogelijke hinder die dit veroorzaakt.

Komende periode

In het tweede kwartaal is de verbreding van de A2 het meest prominente werk. Voor de Spoedaanpak gaan er meerdere schoppen in de grond. De hinder hiervan wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. De ontwikkeling van de verkeershinder wordt nauwlettend in de gaten gehouden en veel wordt in het werk gesteld om de planning van de wegwerkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

BIJLAGE

Planning werkzaamheden 2010

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2010:

 • A2 Everdingen – Deil, verbreding snelweg

 • A2 randweg Eindhoven, verbreding snelweg

 • A12 Zoetermeer – knooppunt Gouwe, de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de spitsstrook is geopend

 • A50 Valburg – Eewijk verbeteren stalen brugdek

 • A67 knooppunt – Leenderheide, reconstructie van het knooppunt

 • A6 ter hoogte van St. Nicolaasga; Verbeteren stalen brugdek

Trajecten waarop in het tweede kwartaal van 2010 gewerkt gaat worden:

 • A50 Valburg – Eewijk; verbeteren stalen brugdek

 • N33 Gieten – Stadskanaal; vergroten veiligheid

 • A28 Zwolle – Lankhorst; Aanleg spitsstrook

 • A12 Woerden – Gouda; Aanleg spitsstrook

 • A1 Watergraafsmeer – Muiderberg: Aanleg spitsstrook en onderhoud stalen brug

 • A2 Randweg Eindhoven; Aanbrengen ZOAB

Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:

 • A2 Amsterdam – Utrecht tot maart 2012, verbreding snelweg

 • A2 Knooppunt Everdingen – knooppunt Deil tot eind 2010, verbreding snelweg

 • A4 Burgerveen – Leiden, afgerond in 2014, verbreding snelweg

 • A7 Ringweg Sneek tot juli 2010, ombouw tot dubbelbaans autoweg

De volgende pagina bevat een kaart met daarop aangegeven de projecten die in 2010 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen2.


XNoot
1

Op 1 januari 2010 is een wijziging doorgevoerd in het toekennen van oorzaakcodes aan files. Deze correctie is met terugwerkende kracht toegepast waardoor sommige percentages lager uitvallen dan eerder gerapporteerd.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.