32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2010

Hierbij bied ik u naar aanleiding van uw verzoek van 16 april (kenmerk 31123A-100/2010D18933) het TNS NIPO rapport «Schutten naar de toekomst» aan.1

Het rapport geeft inzicht in de beleving van (hoofd)operators ter zake van de invoering van bediening op afstand in Zeeland. Het is gebaseerd op interviews die medio 2009 zijn gehouden. Deze interviews waren - ook blijkens de geciteerde uitspraken in het rapport - heel open en soms kritisch van toon. Het rapport draagt een aantal verbeterpunten aan. Inmiddels zijn veel van die verbeterpunten reeds opgepakt. Dit heeft er mede toe geleid dat – in samenhang met het feit dat de operators van de sluizen in de tijd meer gewend zijn geraakt aan de nieuwe werkplek en aan de werkomstandigheden – er inmiddels een positiever beeld is ontstaan dan ten tijde van het uitbrengen van het rapport in augustus 2009 het geval was. Dit beeld staat beschreven in het op 19 maart aan u toegezonden rapport «tussenevaluatie Bediening op Afstand kleine sluizen Zeeland» (Kamerstuk 32 123 A, nr. 100).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven