32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

Zoals toegezegd in mijn brief van 15 september (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 67) heb ik het CPB verzocht om het Pensioenakkoord én het vitaliteitspakket met de later doorgevoerde wijzigingen door te rekenen op participatie- en houdbaarheidseffecten. Het resultaat van deze doorrekening vindt u, naast een budgettair overzicht van het vitaliteitspakket, bijgevoegd bij deze brief.1

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven