32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 504 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2019

De afgelopen jaren is de rente gedaald. Dit heeft gevolgen voor kapitaalgedekte pensioenen, aangezien de kostprijs van pensioen hierdoor stijgt. Zeker in Nederland, waar we relatief hoge pensioenvermogens en verplichtingen hebben, heeft de daling van de rente aanzienlijke gevolgen.

Tijdens het plenaire debat over het Pensioenakkoord (Handelingen II 2018/19, nr. 95, item 10) heeft het Kamerlid Omtzigt (CDA) mij dan ook gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de consequenties van een langdurig lage rente voor een kapitaalgedekt pensioenstelsel. Meer recent heeft het lid Slootweg (ook CDA) aanvullend daarop via een motie gevraagd te laten onderzoeken of een kapitaal gedekt pensioenstelsel houdbaar is als de rentecurve (tot tien jaar) langere tijd op nul procent of daaronder ligt en hoe pensioenen gefinancierd moeten worden bij een negatieve rente of bij 0% rente. Het lid Van Brenk (50PLUS) heeft in het kader van de lage rente gevraagd of het instellen van een hybride stelsel, waarbij de verhouding tussen omslag en kapitaaldekking wordt aangepast, een denkbare maatregel zou zijn om met een langdurig lage rente om te gaan. Naar aanleiding van deze verzoeken heb ik het CPB het verzoek onderzoek te doen naar de gevolgen van een langdurig lage rente voor ons pensioenstelsel gedaan. Mijn verzoek aan het CPB stuur ik als bijlage mee met deze brief1.

Kamerlid Omtzigt (CDA) verzocht om ook te kijken naar de effecten van lage rente voor zowel het oude als het nieuwe stelsel. Dit verzoek wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het pensioenakkoord onder regie van de stuurgroep, waar onder andere wordt gekeken naar de twee contracten uit het pensioenakkoord.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven