32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 498 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2019

Op 10 september heeft het lid Slootweg bij de stemmingen over moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen aangegeven graag voor Prinsjesdag geïnformeerd te willen worden over op elke wijze de motie van het lid Slootweg c.s. (Kamerstuk 32 043, nr. 497) uitgevoerd wordt (Handelingen II 2018/19, nr. 106, stemmingen moties dreigende kortingen op pensioenen). Met deze brief voldoe ik graag aan de wens van de heer Slootweg.

Ik ben voornemens het in de motie gevraagde onderzoek te combineren met het eerder door het lid Omtzigt gevraagde onderzoek naar de consequenties van een langdurig lage rente voor een kapitaalgedekt pensioenstelsel. Naar aanleiding van deze vraag wil ik een opdracht verlenen aan onafhankelijke experts. Ik streef er naar uw kamer hier via de eerder toegezegde «roadmap» nader over te informeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven