32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 258 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2015

Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen op 28 januari jl. (Kamerstuk 32 043, nr.256) heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over hoe de informatieverstrekking over pensioenopbouw tijdens werkloosheid geregeld is, hoe dit in de praktijk werkt en daarbij ook aandacht te besteden aan de informatieverstrekking over het nabestaandenpensioen op risicobasis. Hierbij kom ik aan deze toezegging tegemoet.

Het hangt van de pensioenregeling af of er tijdens werkloosheid verdere pensioenopbouw plaatsvindt. In de meeste pensioenregelingen eindigt de deelneming tegelijkertijd met het einde van het dienstverband. De deelnemer wordt dan een gewezen deelnemer. In enkele pensioenregelingen loopt de pensioenopbouw echter op kosten van de werkgever gedeeltelijk door. De deelneming eindigt in dat geval niet. Hiervan is ook sprake als de pensioenuitvoerder de deelnemer de mogelijkheid biedt de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten, waarbij de oude werkgever soms een gedeelte van de pensioenpremie voor zijn rekening neemt. De regelgeving ziet er als volgt uit:

Voor de situatie dat de deelneming in de pensioenregeling eindigt bevat artikel 39 van de Pensioenwet en artikel 6 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling belangrijke informatieverplichtingen. Zo moet de pensioenuitvoerder de deelnemer bij beëindiging van de deelneming onder meer een opgave verstrekken van de opgebouwde pensioenaanspraken en informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is. Bij dit laatste gaat het onder andere om informatie over de mogelijkheid van afkoop, het recht op waardeoverdracht, de consequenties van arbeidsongeschiktheid en het vervallen van de dekking tegen het risico op overlijden bij een nabestaandenpensioen op risicobasis. Overigens behoudt de gewezen deelnemer met een nabestaandenpensioen op risicobasis op grond van artikel 55, vijfde lid, van de Pensioenwet de aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van zijn partner zolang hij een WW-uitkering ontvangt.

Verder is van belang dat de gewezen deelnemer ten minste een keer in de vijf jaar een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken ontvangt en deze aanspraken ook kan inzien via de website mijnpensioenoverzicht.nl van het pensioenregister. Het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008, nr.2) handhaaft deze informatieverplichtingen.

De pensioenopbouw die resulteert uit de vrijwillige voortzetting wordt meegenomen in het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht dat de deelnemer ontvangt. Ook is deze opbouw zichtbaar via het pensioenregister.

Het wetsvoorstel pensioencommunicatie handhaaft deze informatieverplichtingen.

Pensioenuitvoerders gebruiken in de praktijk ook nog andere manieren om hun deelnemers te informeren. Zo komt het regelmatig voor dat pensioenuitvoerders op hun website informatie plaatsen die van belang is voor deelnemers die geconfronteerd worden met werkloosheid. Daarin worden de deelnemers gewezen op de gevolgen van baanverlies voor hun pensioenopbouw en op de eventuele mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting. Het komt steeds vaker voor dat pensioenuitvoerders communiceren op basis van life-events, zoals verhuizing, het krijgen van kinderen, uitdiensttreding/werkloosheid, ziekte/ arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en pensionering. Deelnemers krijgen als gevolg daarvan informatie die meer toegesneden is op de levenssituatie waar ze op dat moment in zitten.

In feite handelen de betrokken pensioenuitvoerders daarmee al in lijn met het nieuwe artikel 48, derde lid, van de Pensioenwet, zoals opgenomen in het wetsvoorstel pensioencommunicatie. Dit artikel verplicht pensioenuitvoerders te bevorderen dat de informatie inzicht geeft in keuzemogelijkheden die er zijn in de pensioenregeling en in de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen, waaronder werkloosheid, voor het pensioen.

Het UWV informeert WW-gerechtigden op zijn website over het feit dat de pensioenopbouw tijdens een WW-uitkering niet automatisch doorloopt. Het UWV adviseert de WW-gerechtigden hierover in contact te treden met hun pensioenuitvoerder.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven