32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Tijdens het plenair wetgevingsdebat over de Wijziging van de Drank- en Horecawet op 15 juni 2011 (Handelingen II, 2010–2011, nr. 93, item 4, blz. 32–73) is een aantal toezeggingen gedaan. Door middel van deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, over de stand van zaken.

Handhaving van leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol via internet (blz. 93-4-40 en 70).

In opdracht van het ministerie van VWS heeft STAP medio 2011 een analyse gemaakt van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet. Het beeld dat uit deze analyse naar voren komt, komt overeen met de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente (Kamerstukken II, 2011/-12, 27 565, nr. 108). De leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank via internet worden niet nageleefd.

In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt op dit moment een inventarisatie plaats van de mogelijkheden om de verkoop van leeftijdsgebonden producten (zoals wapens, films en games) via internet zodanig in te richten, dat daarmee de naleving substantieel wordt verbeterd. Ik zal u binnenkort nader informeren over de uitkomsten van deze inventarisatie.

Verbetering van het contactmoment jeugdgezondheidszorg en verbetering van de effectiviteit van preventieprogramma’s (blz. 93-4-42,45,47,70).

Middels mijn brief van 27 september 2011 (Kamerstukken II, 2011/-12, 32 793, nr. 6) heb ik uw Kamer reeds geïnformeerd over de verbetering van de contactmomenten jeugdgezondheidszorg. Daarnaast heb ik toegezegd u te informeren over de effectiviteit van preventieprogramma's zoals De gezonde school en genotmiddelen, waarbij de suggestie van het gebruik van visuele middelen om de schadelijkheid van alcohol op hersenen van jongeren te tonen wordt meegenomen.

In antwoord op deze toezegging kan ik u melden dat de laatste jaren veel aandacht is besteed aan het innoveren van deze lesmethode. Zo zijn de modules voor het voortgezet onderwijs en het MBO gedigitaliseerd en biedt de lesmethode ruimte voor ouderparticipatie. In het lesmateriaal wordt ook aandacht besteed aan het visueel maken van de consequenties van alcohol op de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. De methode is door het Centrum Gezond Leven (CGL) beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Evaluatieonderzoek naar het verbod op alcoholreclame op televisie en radio tot 21.00 uur (blz. 93-4-46).

Hierbij bied ik u het rapport aan «Evaluatie van de alcoholreclamebeperking op radio en televisie in 2009–2010» (bijlage 1).1 In januari 2009 is een verbod op alcoholreclame ingevoerd tussen 06.00–21.00 uur. In 2011 is deze beperking geëvalueerd. Uit het evaluatierapport blijkt dat het aantal uitgezonden alcoholreclames is toegenomen na 21.00 uur. Er worden binnen een korter tijdsbestek meer jongeren bereikt dan gedurende de gehele dag. Een positieve ontwikkeling van de beperking op alcoholreclame is dat jonge kinderen die overdag televisie kijken, niet meer worden blootgesteld aan alcoholreclame. Dit is mijns inziens een winstpunt.

Zoals in de landelijke nota gezondheid «Gezondheid Dichtbij» is verwoord, kiest dit kabinet er voor om actief in te zetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd en het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen allerlei ongezonde verleidingen. Niet alle reclame zal bij jongeren vandaan kunnen worden gehouden. Wel kunnen we jongeren kritischer en weerbaarder maken ten aanzien van allerlei prikkels die hen bereiken via de media, waaronder reclame. Om dit te faciliteren is Mediawijzer.net, het expertisecentrum voor mediawijsheid, in mei 2008 op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Jeugd en Gezin opgericht. Mediawijzer.net heeft als doel om het verstandig  en bewust mediagebruik door kinderen, jongeren, opvoeders en onderwijs  te bevorderen. Zij doet dit door het organiseren van themaweken, kennismarkten, bijeenkomsten op scholen en via de site, die als kennisknooppunt dienst doet.

Aanpassing van het artikel in de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken over sportsponsoring door productenten van alcoholhoudende dranken (blz. 93-4-46).

Eind 2010 heeft de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan over sportsponsoring en de blootstelling van jongeren daaraan. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de alcoholbranche op eigen initiatief het artikel over alcoholreclame en sport in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken aangescherpt. De formulering in de huidige Code verbood alleen het voeren van shirtreclame of reclame via sportattributen. In de nieuwe versie is dit uitgebreid met het feit dat sportberoemdheden niet mogen worden getoond en dat ook op verpakkingen geen actieve sportbeoefening mag staan.

Tienpuntenplan «Met gezond verstand» van de fractie van de ChristenUnie (blz. 93-4-68).

Een aantal onderdelen uit het tienpuntenplan is opgenomen in de wijziging van de Drank- en Horecawet. Verder wordt een aantal punten op onderdelen benoemd in de nota Gezondheid Dichtbij.

Alcoholpoli’s (blz. 93-4-69).

De subsidie voor het project Poliklinieken Jeugd en Alcohol voor 2012 is onlangs verleend. In deze laatste fase van de pilot ligt de nadruk op kennisoverdracht en het uitbreiden van het aantal ziekenhuizen dat (volgens het ontwikkelde protocol) nazorg verleent aan jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest. Eind 2013 zal de pilot worden afgerond. Bij de uitbreiding zal rekening gehouden worden met het aantal gevallen van alcoholintoxicatie en de regionale spreiding daarvan.

Vormgeven van de handhaving en het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet door gemeenten (blz. 93-4-49/50,51,56). Rapportage over handhavingsinzet ten aanzien van jeugd en alcoholgebruik (blz. 93-4-72).

Tijdens het Strategisch Beraad Veiligheid van 18 september is de monitoring van de handhavingsinzet van Drank- en Horecawet besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft toegezegd om te bezien hoe de website waarstaatjegemeente.nl hiervoor gebruikt kan worden.

Inventarisatie van gemeenten met convenanten/afspraken over drankketen (blz. 93-4-71).

De inventarisatie hokken en keten in Nederland is bij brief van de minister van VWS (27 565, nr. 106) op 18 maart 2010 naar de Tweede Kamer verzonden. Aanleiding was een motie van de heer Voordewind (27 565, nr. 88). In deze inventarisatie is aangegeven hoeveel gemeenten hokken en keten hebben én hoeveel gemeenten beleid hebben ontwikkeld c.q. in ontwikkeling hebben. Met het toezenden van deze inventarisatie ben ik van mening dat de Kamer op de hoogte is gesteld van het aantal gemeenten dat afspraken heeft over hokken en keten. In het debat over de Drank- en Horecawet heeft het Kabinet aangegeven dat het aan de gemeenten is om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het Rijk heeft vanuit de decentralisatiegedachte en het afschaffen van het interbestuurlijk toezicht geen rol in de monitoring.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven