27 565 Alcoholbeleid

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2011

Hierbij stuur ik u het rapport van de Universiteit Twente «alcoholverkoop aan jongeren, een landelijk onderzoek».1

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Universiteit Twente de afgelopen maanden een landelijk onderzoek uitgevoerd om de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol in Nederland te toetsen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van zogenaamde «mystery shoppers». Met een aantal jongeren van 14 en 15 jaar is in 4 verschillende regio’s aankooppogingen voor alcoholhoudende drank gedaan bij vijf typen verkooppunten: supermarkten, slijterijen, horeca, sportkantines en thuisbezorgkanalen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het slecht gesteld is met de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar. Per verkoopkanaal zijn er verschillen te noteren, zo doen de slijters en de supermarkten het beter dan de horeca en de sportkantines, maar er is geen sprake van een substantiële verbetering in de naleving.

Inmiddels heb ik de resultaten van het onderzoek besproken met verschillende partijen, waaronder het Centraal Bureau Levensmiddelen en Koninklijke Horeca Nederland. Deze partijen hebben aangegeven de inspanningen verder te intensiveren om de naleving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren. NOC*NSF is ook op de hoogte van de resultaten. Binnenkort zal ik met hen in gesprek gaan.

Ook de aangekondigde maatregelen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de naleving. Daarbij valt te denken aan de strafbaarstelling van jongeren onder de 16 jaar die alcohol bij zich hebben, de mogelijkheid de alcoholafdeling van supermarkten te sluiten als binnen 12 maanden 3 keer alcohol is verkocht aan jongeren en de overdracht van het toezicht aan gemeenten.

De verwachting is dat het samenspel van bovengenoemde inspanningen van de branche en de invoering van nieuwe wettelijke maatregelen zal leiden tot een betere naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar.

Tevens zend ik u hierbij het rapport van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) «de verkoop van alcohol via internet».1

In opdracht van het ministerie van VWS heeft STAP eerder een analyse gemaakt van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet. Het beeld dat uit deze analyse naar voren komt, komt overeen met de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente. De leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank via internet worden niet nageleefd.

In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt op dit moment een inventarisatie plaats van de mogelijkheden om de verkoop van leeftijdsgebonden producten (zoals wapens, films en games) via internet zodanig in te richten, dat daarmee de naleving substantieel wordt verbeterd. Zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet, zal ik u binnenkort nader informeren over de uitkomsten van deze inventarisatie.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven