Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132015 nr. 13

32 015 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BONTES EN VAN DER BURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 18 januari 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 266, eerste lid, onder a, na «in zijn ontwikkeling» ingevoegd: ernstig.

Toelichting

In het huidige voorstel wordt in de gronden van gezagsbeëindiging en voogdijbeëindiging aangesloten bij de verruimde grond van OTS naar de lichtere gevallen. Zoals toegelicht bij het amendement omtrent OTS is een uitbreiding van de doelgroep ongewenst. De grond van OTS hangt samen met de grond van gezags- en voogdijbeëindiging. Om de uitbreiding van de doelgroep te voorkomen en te blijven aansluiten bij de grond van OTS dienen derhalve ook de gronden van gezags- en voogdijbeëindiging aangepast te worden door toevoeging van het woord «ernstige».

Ook in dit geval heeft de strekking van het amendement slechts betrekking op het voorkomen van het uitbreiden van de doelgroep naar lichtere gevallen. Overige aanpassingen, zoals het samenvoegen van de gronden van ontheffing en ontzetting, blijven ongewijzigd.

Bontes

Van der Burg


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.