Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132015 nr. 10

32 015 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN BONTES

Ontvangen 14 januari 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 255, eerste lid, aanhef, na «in zijn ontwikkeling» ingevoegd: ernstig.

Toelichting

De grond van OTS is volgens het voorstel wanneer een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd (i.t.t. de huidige wetgeving waarin hij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd). Hierdoor kunnen kinderen met relatief lichte problemen ook onder toezicht gesteld worden.

Er zijn meerdere redenen om de werking van OTS niet uit te breiden naar kinderen met relatief lichte problemen:

  • 1. Uit onderzoek blijkt dat de OTS weinig effectief is (slechts in 28% van de gevallen is verbetering opgetreden) en dat kinderen met de zwaarste problemen het meest baat lijken te hebben bij OTS (zie MvT pagina 4). Uitbreiding naar de lichtere gevallen lijkt dus niet effectief te zijn.

  • 2. De uitvoering van de jeugdzorg is niet op orde en kinderen krijgen nu al niet de zorg die zij nodig hebben. Een uitbreiding van de doelgroep zet de uitvoering nog verder onder druk.

Gegeven de tekortschietende effectiviteit van OTS en uitvoering van de jeugdzorg is uitbreiding van ingrijpen in gezins- en familieleven middels OTS niet gerechtvaardigd. Ook in het advies van de Raad van State wordt hierop gewezen.

Dit amendement is erop gericht deze verruiming naar de lichtere gevallen tegen te gaan door toevoeging van het woord «ernstige» aan het betreffende artikel. De overige aanpassingen in de grond van de ondertoezichtstelling blijven ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de aanpassingen met het oog op de transparantie van de uitvoering van de maatregel.

Van der Burg

Bontes