32 011 Tabaksbeleid

Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 9 juni 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 7 juli 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 8 juli 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2015

Hierbij zend ik u het bovengenoemde ontwerpbesluit1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 12 van de Tabakswet, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de bestaande algemene maatregelen van bestuur die onder de Tabakswet hangen, samen te voegen tot een algemene maatregel van bestuur. Deze samenvoeging is juridisch technisch van aard. Met deze samenvoeging worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de regelgeving.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 oktober 2015.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven