Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031985 nr. 66

31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2020

Op verzoek van het lid Ouwehand heeft de Algemene Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om mijn reactie verzocht op twee berichten die naar aanleiding van genoemde uitlatingen door Politico zijn gepubliceerd.

Politico-berichten

In de berichten1 stelt voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen dat de Europese Commissie graag op korte termijn een handelsakkoord met de VS tot stand ziet komen. Daarbij stelt Commissievoorzitter Von der Leyen dat zij met de VS van gedachten gewisseld heeft over handel, technologie en energie. In het volgende bericht citeert Politico Eurocommissaris Hogan over een eventueel handelsakkoord. Hoewel Commissaris Hogan aangeeft dat een breed handelsakkoord niet aan de orde is, suggereert hij dat op het gebied van regelgeving in de landbouwsector mogelijk ruimte is voor samenwerking tussen de EU en VS als onderdeel van een handelsakkoord over industriële goederen.

Ik volg de uitspraken van de voorzitter van de Europese Commissie en Commissaris Hogan over de handelsbesprekingen met interesse. Het is van belang dat beide ambtspersonen via persberichten aan een breder publiek communiceren over het verloop van bilaterale besprekingen. Niettemin onderstreep ik dat de onderhandelingen tussen de VS en de EU niet via de media verlopen, maar op grond van door de lidstaten goedgekeurde mandaten. Inhoudelijke besprekingen tussen de lidstaten en de Commissie over concrete voorstellen van de Commissie en de besluitvorming hierover vinden plaats in de context van de Raad.

Handelsbesprekingen met de VS over industriële goederen en conformiteitsbeoordelingen

De Raad heeft de Europese Commissie in het voorjaar van 2019 twee mandaten gegeven voor handelsbesprekingen met de VS. Deze mandaten geven uitvoering aan het werkprogramma dat president Trump en toenmalig Commissievoorzitter Juncker op 25 juli 2018 zijn overeengekomen. Het betreft een mandaat voor een beperkt handelsakkoord over industriële goederen (inclusief visserij) en een overeenkomst over conformiteitsbeoordelingen. Sinds de vaststelling van deze mandaten zijn alleen de besprekingen over conformiteitsbeoordelingen begonnen. Over het beperkte handelsakkoord ten aanzien van industriële goederen is nog geen bespreking geweest. De belangrijkste reden hiervoor is de wens van de VS om landbouwafspraken op te nemen in een breder akkoord. De Europese Commissie heeft gesteld dat handelsbesprekingen over landbouw niet onder de afspraken tussen President Trump en Commissievoorzitter Juncker vallen. Voor beide trajecten geldt dat de Europese Commissie de Raad consulteert gedurende de besprekingen en dat een eventueel onderhandelingsresultaat door de Raad moet worden goedgekeurd.

De EU en VS kennen verschillen ten aanzien van wet en regelgeving op het gebied van sanitaire en fytosanitaire standaarden (SPS) en de implementatie daarvan. Dat kan leiden tot handelsfricties. De Europese Commissie is doorlopend in contact met de EU-handelspartners om dit soort knelpunten op te lossen. Recentelijk lukte het om in de relatie met de VS een dergelijk knelpunt op te lossen. De VS en de EU legden onlangs hun dispuut bij over het toenemend gebruik door andere landen, dan de VS, van het EU-quotum voor rundvlees van hoge kwaliteit. Hierover zijn door uw Kamer in een schriftelijk overleg vragen gesteld. De beantwoording daarvan ontvangt u op korte termijn.

Nederlandse positie

Zoals uiteengezet in mijn brief2 van 1 februari 2019 is het kabinet voorstander van een ambitieus handelsakkoord tussen de EU en de VS, inclusief afspraken over duurzame ontwikkeling, klimaat en arbeid. In de huidige situatie loopt de inzet van de EU en de VS echter te ver uiteen om tot een breed en ambitieus akkoord te komen. Het mandaat beperkt zich daarom tot een handelsakkoord op industriële goederen en conformiteitsbeoordelingen. Een positieve handelsagenda tussen de EU en VS is onverminderd van belang. Daarom hecht het kabinet aan de handelsbesprekingen voor deze beperkte akkoorden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag