Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931953 nr. 15

31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 29 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1 wordt na onderdeel UU een onderdeel ingevoegd, luidende:

UUa

Na artikel 6.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.11

De administratieve rechter laat toetsing van het bestreden besluit aan een geschreven of ongeschreven rechtsregel achterwege, indien de rechtsregel niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich beroept op schending van deze rechtsregel.

Toelichting

Dit amendement regelt de invoering van vorm van het relativiteitsvereiste in de Wabo. Het amendement strekt ertoe dat de belanghebbende alleen beroep kan instellen tegen de onderdelen van het besluit waardoor hij rechtsreeks in zijn persoonlijk belang wordt geraakt.

Koopmans