Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931953 nr. 14

31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 29 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel VV, wordt artikel 7.5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «, gemeente of waterschap» vervangen door: of gemeente.

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «of waterschap».

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Een alleenrecht kan slechts worden verleend aan de provincie of gemeente waar een activiteit waarop de voorbereiding van de beschikking betrekking heeft, in hoofdzaak wordt verricht of zal worden verricht.

Toelichting

Artikel 7.5 van de Wabo beoogt administratieve lasten voor overheden en bedrijven te beperken door (delen van) de voorbereiding van een beschikking over te dragen aan een andere overheid. Wanneer alleen de voorbereiding van het onderdeel lozingen wordt overgedragen aan een andere overheid, leidt dat er in de praktijk toe dat verschillende overheden bij de vergunningverlening zijn betrokken. Dat staat op gespannen voet met de uitgangspunten van het wetsvoorstel. Het amendement strekt ertoe dat voor het onderdeel lozingen geen extra administratieve lasten optreden voor vaak internationaal concurrerende bedrijven.

Koopmans